Daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby.

Kommune dømt til å betale 20 millioner kroner til Veidekke-selskap

Lørenskog kommune tapte ankesaken mot Veidekke-selskapet Seby, og må ut med rundt 20 millioner kroner til entreprenøren i saken som dreier seg om utbyggingen av Luhr skole.

Tvisten dreier seg om anbudskonkurransen om Ødegården skole (nå Luhr skole) i Lørenskog. HENT vant i 2014 kontrakten med et tilbud som Seby mener bryter med sentrale krav i anbudskonkurransen. Retten gir Seby medhold i at kommunen har signert kontrakt basert på et tilbud med vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget, og at tilbudet skulle ha vært avvist.

«Etter en samlet vurdering er retten videre kommet til at kommunen er å klandre for de vesentlige feil som er begått. Det er ingen tvil om at kommunen i utgangspunktet la opp til en god og profesjonell anbudskonkurransen. Feilen virker å ha oppstått da ingen faktisk synes spesifikt og konkret å ha vurdert hvorvidt de innkomne skulle avvises, slik som Konkurransegrunnlaget i pkt. 6.2 gir anvisning på.», het det i dommen fra Nedre Romerike tingrett.

I henhold til den skulle Lørenskog kommune betale en sum av 19,7 millioner kroner i erstatning, samt nesten 490.000 kroner i saksomkostninger til Veidekke Entreprenørs datterselskap Seby etter tre runder i rettsapparatet.

Lørenskog kommune anket derimot dommen til Eidsivating lagmannsrett, og saken var nylig oppe der. Kommunen mente at de ikke hadde gjort noen vesentlige feil under anbudsprosessen, og mente også at entreprenøren ikke hadde «sannsynliggjort noe økonomiske tap for den positive kontraktsinteressen».

Nok en gang fikk Seby medhold i rettssytemet.

«Dersom Seby hadde påtatt seg oppdrag som de ikke kunne gjennomføre dersom de hadde fått tildelt kontrakten om Ødegården skole, ville det ha vært grunn til å stille spørsmål ved størrelsen på selskapets økonomiske tap. Lagmannsretten har imidlertid, slik denne saken er belyst ved fremleggelse av regnskapsmateriale og forklaringen til bl.a. Bjørn Ove Liavaag og Magnar Huse, ikke grunnlag for å trekke i tvil at Seby ville ha hatt kapasitet til å gjennomføre skoleprosjektet i tillegg til de øvrige oppdrag som selskapet har påtatt seg etter tildelingen til HENT», står det i tildelingen.

Erstatningssummen Lørenskog kommune ble dømt til å betale i forrige rettsinstans ble opprettholdt

– Vi er fornøyd med dommen, og har vunnet frem på alle punkter. Vi mener det er en korrekt dom i forhold til hvordan regelverket skal håndteres, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby til Byggeindustrien.