Kalager blir sjef for Follobane-tunnelen

Anne Kathrine Kalager har tatt over som prosjektleder for Follobanens lange tunnel.

Anne Katrine Kalager. Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket

Geologen fra Tønsberg skal lede arbeidet med brorparten av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. Har arbeidet med prosjektet siden 2007.

Fire, store tunnelboremaskiner skal drive Follobanens tunnel inne i Ekebergåsen. På anleggsområdet på Åsland er det nå stor aktivitet med forberedende arbeider. En atkomst-tunell sprenges ut. Mer enn 100 meter tunnel er unnagjort. Inn gjennom denne atkomsttunellen skal maskiner og arbeidsfolk fraktes for å lage de to atskilte tunnelløpene – et mot Oslo og et mot kollektivknutepunktet nye Ski stasjon.

Når det gjelder tunnelentreprisene, arbeidet JBV og Kalager i et par år med analyser og utredninger for å dokumentere at det var riktig for Jernbaneverket å gå nye veier når det gjelder valg av tunnelkonsept. I stedet for å velge ett stort dobbeltsporet løp, slik JBV har hatt tradisjon for, skal de legge Follobanens to spor i to separate tunnelløp.

Kalager er utdannet geolog fra Universitet i Oslo og arbeidet først en kort periode i oljebransjen, før hun begynte i NSB i 1987. Hun har arbeidet med flere av Norges største prosjekter som dobbeltspor Ski-Moss, nye Nationaltheatret stasjon, dobbeltspor mellom Sandvika-Asker og Lysaker-Sandvika.

Hun har vært prosjektansvarlig og prosjektsjef for planleggingen av Follobanen og senere assisterende prosjektdirektør, før hun nå har tatt over som prosjektleder for det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.