Illustrasjonsfoto

- Jordskjelvprosjektet må realiseres

Norge er mindre utsatt for jordskjelv enn Italia, Hellas og Balkan som er blant Europas mest utsatte. Selv om Norge er lavseismisk er det en risiko for skjelv, særlig i fem områder med mer seismisk aktivitet enn ellers i landet.

– Betongelementforeningen ga i 2010 ut boken "Dimensjonering for jordskjelv" som et hjelpemiddel for de som prosjekterer bygg, samtidig er det åpenbart for oss at det er behov for mer presise bakgrunnsdata, sier daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

NORSARs sonekart fra 1998 danner premisset for vurderingene som gjøres under planleggingen av norske bygg.

John-Erik Reiersen


– Dette sonekartet er basert på utdatert metodologi og kun 13 års datafangst. Allerede i 2010 mente Betongelementforeningen at det er fare for at laststandarden bidrar til økte kostnader fordi man ikke har gode nok bakgrunnsdata, legger han til.

BEF mener det er viktig at det gjennomføres et prosjekt som tar sikte på å forbedre kvaliteten på de gamle sonekartene.

– Dette bør gjennomføres av fagmiljøene hos Kartverket, NORSAR, NGI og NGU i tillegg til andre relevante aktører. Resultatene av prosjektet har betydning langt ut over byggenæringen, det har også betydning for virksomheten i havterritoriet og generelt for vurderingene som legges til grunn for dimensjoneringen av krisehåndteringsapparatet. Dette er årsaken til at vi mener det er en oppgave primært for det offentlige å sørge for at dette prosjektet kommer i gang, påpeker Reiersen.

– Vi er opptatt av at bygg er sikre og tjener sin funksjon over lang tid. Vi er også opptatt av at byggene dimensjoneres på et faglig best mulig grunnlag. Med presise lastforutsetninger kan en bieffekt være at vi bruker mindre ressurser på planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene. Prosjektet bidrar altså ikke bare til mer presise bakgrunnsdata, det kan også bidra til lavere utslipp fra aktiviteten i byggenæringen, sier han.