Guro Hauge og Stig Schjølset i Miljøstiftelsen ZERO.

Innlegg: Vi vil ha utslippskutt - ikke papirmølle

Å dokumentere utslipp løser ikke klimaproblemet. Det må også stilles klare krav til utslippskutt.

Artikkelforfatterne

Guro Hauge er fagansvarlig bygg og materialer og Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO. 

Vi ser at det er flere i byggenæringen som tar til orde for at det skal stilles krav til dokumentasjon av klimagassutslipp i neste revisjon av byggteknisk forskrift (TEK). ZERO mener at det er et hvileskjær som vi ikke har tid til. Vi har ikke tid til at det kun skal stilles krav til dokumentasjon, men ingen krav til utslippskutt. Vi kan risikere å kun skape en papirmølle, ikke utslippskutt.

Mange vil nok si at klimagassregnskap er første viktige skritt for å få kunnskap om hvor utslippene stammer fra, og på den måten bli istand til å ta gode valg senere. ZERO skulle ønske vi hadde god tid på å øke kompetansen i bedriftene, og at forskriftskravene kom som en følge av at klimaregnskap og klimatiltak var blitt inkorporert i bedriftene allerede. Men den tiden har vi dessverre ikke. Vi har 10 år på oss til å redusere utslippene med 50 prosent for å oppfylle 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. TEK revideres med et mellomrom på kanskje fem år. Det er åpenbart at vi ikke har tid til et hvileskjær hvor byggenæringen kun skal produsere dokumentasjon, men ikke utslippskutt. Vi trenger klimagassberegninger for å gjøre kunnskapsbaserte klimavalg, men vi må kombinere det med å kutte utslipp.

Er det nytt og vanskelig?

Allerede i 2007 etablerte Statsbygg klimagassregnskap.no, et verktøy for å dokumentere utslipp fra byggeprosjekter. Futurebuilt har stilt krav siden 2010 om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp for sine forbildeprosjekter. Vi har en standard for hvordan beregne utslippene. Vi har god oversikt over viktige grep som kan gjøres for å kutte klimautslipp i bygg.

Vi har et godt faglig grunnlag for å stille klimakrav til bygg. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har fått utarbeidet et grunnlag for å stille klimagasskrav i TEK og forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods har også utarbeidet en rapport som kan danne grunnlag for absolutte krav i TEK.

Hva med alle de små aktørene? Blir det for vanskelig for dem?

ZERO foreslår at det innføres en tiltaksmodell for småhus. Det innebærer at dersom du gjennomfører spesifiserte klimatiltak i TEK vil du oppfylle forskriftskravet. Etterhvert som vi får digital informasjon som kan inngå i BIM-prosjektering, vil det også for små aktører bli enkelt å utarbeide klimagassregnskap. Å stille dokumentasjonskrav i dag til alle små aktører, vil gi økte utgifter og mer byråkrati - og kanskje ingen utslippskutt.

Det må lønne seg å gå foran. Det er mange aktører i byggenæringen som er fremoverlente og som gjør mye allerede i dag. Både store og små bedrifter har sagt at de ønsker at det stilles krav til klimagassutslipp i kommende TEK. Det å stille krav til utslippskutt i neste TEK er en håndsrekning til de bedriftene som har brukt tid og ressurser på å omstille seg til å levere produkter, tjenester og bygg med et bedre klimafotavtrykk. Dersom det ikke stilles krav til utslippskutt, innebærer det en støtte til de bedriftene som har neglisjert klimautfordringen.

Vår oppfordring til statsråd Nikolai Astrup er å ikke skape mer byråkrati og økt dokumentasjonsbyrde.

Klimagassregnskapene må ikke kun blir en papirøvelse, men brukes til å kutte utslippene.

I Norge har vi både kunnskapen som trengs for å få dette til, og vi har en byggenæring som ber om at det stilles krav til kutt i klimagassutslipp i TEK. Vi håper Astrup benytter muligheten når forskriften nå revideres.