Sivilingeniør Sigurd Brunstad Paulsen (bildet) var førsteforfatter på en vitenskapelig artikkel som undersøkte partnerskapet mellom Constructa og Multiconsult. Atle Engebø og Ola Lædre deltok også i arbeidet, og sammen har de tre skrevet dette innlegget om strategisk partnerskap i byggebransjen.

Sivilingeniør Sigurd Brunstad Paulsen (bildet) var førsteforfatter på en vitenskapelig artikkel som undersøkte partnerskapet mellom Constructa og Multiconsult. Atle Engebø og Ola Lædre deltok også i arbeidet, og sammen har de tre skrevet dette innlegget om strategisk partnerskap i byggebransjen.

Innlegg: Strategisk partnerskap – potensialet er stort

Strategisk partnerskap er et samspill som går over flere prosjekter og inntar norsk byggebransje i økende grad. En vitenskapelig artikkel ved NTNU konkluderer med at strategisk partnerskap kan gi positive effekter knyttet til konkurransedyktighet, kvalitet på arbeidet og relasjonsutvikling på tvers av firmaer. I tillegg kan strategisk partnerskap være en del av løsningen på produktivitetsutfordringene i bransjen.

Artikkelforfatterne

Sigurd Brunstad Paulsen, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

Atle Engebø, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

Ola Lædre, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

Til orientering, Sigurd B. Paulsen er nå fast ansatt i Multiconsult. Tidligere har han også hatt sommerjobb og vært deltidsansatt i Multiconsult.

Mange bedrifter prøver ut strategisk partnerskap, men det er få som har dokumentert erfaringene i etterkant. Artikkelen gikk ut på å undersøke effekten av strategisk partnerskap mellom totalentreprenør og rådgiver, samt dokumentere positive og negative erfaringer. Litteraturen antyder at strategisk partnerskap er mer vanlig mellom byggherrer og totalentreprenør samt mellom totalentreprenør og underentreprenører. Dermed fremmer studien nybrottsarbeid ved å dele erfaringene fra et samarbeid mellom totalentreprenør og rådgiver.

Erfaringene ble samlet inn gjennom en litteraturstudie etterfulgt av en casestudie med intervjuer og dokumentundersøkelser. I casestudien ble et strategisk partnerskap mellom Constructa og Multiconsult undersøkt, som opererte som henholdsvis totalentreprenør og totalrådgiver. I løpet av de siste åtte årene har de prosjektert og bygget Voss vgs., Åsane vgs., Alversund barneskole og Askøy vgs. i Vestland fylke. 15 personer med sentrale roller i den undersøkte casen stilte til intervju. Dokumentundersøkelsene ble blant annet benyttet for å kartlegge presentasjoner i pris- og designkonkurransene.

Begrepet strategisk partnerskap beskriver et samspill over flere prosjekter der to eller flere firmaer etablerer et team med personer som samarbeider på mer enn ett byggeprosjekt. Selv om strategisk partnerskap er i ferd med å bli vanligere avslørte litteraturstudien forskjellige oppfatninger av hva begrepet faktisk innebærer. De forskjellige oppfatningene kan gjør det utfordrende for bedrifter å implementere strategisk partnerskap.

Constructa og Multiconsult vant alle fire undervisningsbyggprosjektene de sammen konkurrerte om i løpet av det strategiske partnerskapet. Suksessfaktorene var at nøkkelpersoner ble med videre til etterfølgende prosjekter, teknologisk utvikling som forbedret bruken av BIM og samspillsevne på individnivå. I samspillsfasen og detaljprosjekteringen var de positive erfaringene fra det strategiske partnerskapet størst på de områdene der de samme personene ble med videre på flere prosjekter. Det at de samme fagpersonene fikk samarbeide over flere prosjekter førte til en positiv utvikling for både kvaliteten på arbeidet og relasjonene på tvers av firmaene.

Multiconsult oppnådde en positiv gjentakelseseffekt på sitt prosjekteringsarbeid. Gjentakelseseffekten kom av at det var like bygningstyper i alle prosjektene og at Multiconsult ble kjent med Constructa sine arbeidsmåter. I prekvalifiseringsrundene sparte både Constructa og Multiconsult ressurser siden det allerede var gitt at de skulle samarbeide. I tillegg hadde de allerede samlet CVer for nøkkelpersoner og referanseprosjekter som gjorde at de stilte sterkt i nye konkurranser.

Studien identifiserte også utfordringer. Det ble funnet at det er utfordrende å etablere en god strategi på det økonomiske samarbeidet siden partene hadde ulike oppfatninger om hvordan kontraktene skulle optimaliseres gjennom partnerskapet. I tillegg kan eksterne faktorer som politiske vedtak og usikkerhet rundt fremtidige prosjekter gjøre det utfordrende å opprettholde et strategisk partnerskap i byggebransjen. En konsekvens i casestudien ble at partene satte søkelys på kortsiktige effekter istedenfor å utnytte fordelene strategisk partnerskap kan ha knyttet til langsiktige effekter.

Studien har vist at strategisk partnerskap kan gi positiver effekter knyttet til konkurransedyktighet, kvalitet på arbeidet og relasjonsutvikling på tvers av firmaer. Både Constructa og Multiconsult mener at effektene kunne blitt enda tydeligere dersom de hadde hatt flere treffpunkter underveis og i etterkant av prosjektene for å dele erfaringer og forbedringsmuligheter. Selv om strategisk partnering kan by på utfordringer på organisasjonsnivå kan det føre til godt samarbeid på individnivå.

Paulsen, Engebø og Lædre (2022). Strategic Partnering Between Contractors and Designers. Proc. 30th Annual Conference of the IGLC. pp 330-341. https://www.iglc.net/Papers/Details/1968

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.