Innlegg: Samordning for digitalisering

Det trengs nye metoder for å få fart på digitaliseringen av byggenæringen. Vi må bli konkrete og vi må tørre å prøve og feile. Det må vi gjøre i samarbeid.

Innlegg av:

Samordningsrådet ved Frank Jaegtnes (leder/Elektroforeningen), Ingrid Alvsåker (Rådgivende Ingeniørers Forening/COWI), Helge Andersen (Construction City Cluster/ Betonmast), Marianne Åvik Bråten (EBA - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg), Kjetil Vee Moen (Virke), Jøns Sjøgren (BNL - Byggenæringens Landsforening/Byggevareindustrien), Mali Hole Skogen (IKT Norge), Pål Oroszko (Entra ASA), Kari Befring Bjørnstad (Direktoratet for byggkvalitet) og Knut Ramstad (Arkitektbedriftene/Nordic Office of Architecture).

Samordningsrådet for digitalisering i bygg- og anleggsnæringen ble opprettet av regjeringen i 2021. Rådet skal være en pådriver for bærekraftig forbruk og ombruk, bedre produktdataflyt og mer effektive prosjektering-, handel-, bygge- og driftsprosesser. Dette forutsetter digitalisering og samarbeid i hele verdikjeden.

Konkurransekraft
Samordningsrådet er et samarbeid mellom myndigheter og representanter for store næringsaktører og interesseorganisasjoner, både innen byggenæringen og IKT.

At byggebransjen må bli mer digital for å øke kvalitet, produktivitet og lønnsomhet, er i utgangspunktet en kjent sak. Det er gjort flere utredninger for å peke på mulige veivalg. Samordningsrådet er et sted hvor vi snur litt på flisa. Vi vet hvor utviklingen går, utfordringen nå er å finne de rette metodene for å komme videre.

I tråd med statens digitaliseringsstrategi skal vi tenke stort, men starte smått. Vi ser helhet, har et brukerfokus og tenker forretningspotensiale. Det handler om å finne løsninger en hel næring kan samles om. Skal vi få til det, må vi bli konkrete og praktiske, og arbeide sammen.

Piloter for kvalitet og felles løsninger
Vi har til nå ligget i førersetet på digitalisering men nå puster resten av verden oss i nakken og vi må passe på at vi ikke blir akterutseilt. God digitalisering handler aldri bare om teknologi. Det handler i stor grad om å legge om gamle vaner og arbeidsmetoder. Slik omlegging er utfordrende, men nødvendig.

For å få data til å flyte gjennom hele verdikjeden og gjennom hele livsløpet til et byggverk må vi samarbeide. I samordningsrådet jobber vi derfor med pilotprosjekter på tvers av verdikjeden og med en lærende tilnærming.

Vi har allerede gjennomført pilotprosjekter på flere områder. Vi har sett på hvordan digitale bestillinger og mottak av varer på byggeplass kan gjøres basert på åpne og standardiserte transaksjonsdata. Vi arbeider med felles produktdatamaler for ombruk av byggevarer sammen med ledende aktører i ombruksbransjen. Vi tester hvordan data i BIM bedre kan utnyttes i driftsfasen gjennom konkrete brukerbehov.

I et annet prosjekt har vi digitalisert miljødata i varedatabaser, slik at disse enkelt kan hentes ned digitalt til andre systemer. Tidligere var miljøinformasjon representert som PDFer, men nå foreligger miljødata digitalt for rundt 10 000 varer i varedatabasene NOBB og EFObasen. Dataene brukes allerede i kalkyler for klimagassutslipp. Det arbeides nå for at enda flere skal ta i bruk miljødata som grunnlag for mer bærekraftige valg, blant annet ved å synliggjøre klimadataene i nettbutikker og i prosjekteringsverktøy.

Bedre konkurranse gjennom samarbeid
Vi har mange innovative aktører i byggenæringen som har utviklet gode, digitale løsninger. Dersom vi videreutvikler oss på hver vår tue ender vi opp med systemer som dekker bare deler av næringskjeden. For å utnytte potensialet som finnes i sømløs produktdataflyt, må vi ta i bruk felles grunndata som utveksles gjennom hele verdikjeden.

Felles for pilotene er at mange, svært ulike aktører har deltatt og at aktørene har lagt ned tid og ressurser for å komme i mål. Samtidig har erfaringen vært helt konkret, og gitt kunnskap å bygge videre på. Denne kunnskapen kommer alle i byggenæringen til gode.

Klarer vi å samles om felles løsninger styrker vi vår konkurranseevne internasjonalt. I samordningsrådet er vi hele tiden på utkikk etter nye pilotprosjekter der erfaringen kan komme hele næringen til gode. Vi hører gjerne fra næringsaktører og forvaltere av data, både offentlige og private, dersom dere har ideer til nye pilotprosjekter som kan ta byggenæringen steget videre og styrke vår felles konkurransekraft. Vi tester ut ny metodikk for digitalisering som gir fart!

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.