Ida Pernille Hatlebrekke

Innlegg: Korona som klimakur for en kriseutsatt bransje

Bygg- og anleggssektoren går en uforutsigbar tid i møte som følge av økonomiske nedgangstider. Samtidig kan bransjen vente seg en rekke radikale tiltak som skal bidra til reduserte klimagassutslipp. Kan bransjen utnytte situasjonen til sin fordel?

Ida Pernille Hatlebrekke

Chief commercial & sustainability officer
Looping AS

Bygg- og anleggssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. For å begrense den globale temperaturstigningen må store utslippskutt på plass. Både norske myndigheter og EU varsler nå en politikk med klimatiltak som vil påvirke bygg- og anleggsektoren vesentlig.

Tidligere i år overleverte Miljødirektoratet utredningen Klimakur 2030 til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Klimakur er en analyse over potensialet for å redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Hele 60 forskjellige tiltak er analysert og kostnadsberegnet. Bygg- og anleggssektoren er viet overraskende lite oppmerksomhet, men berører blant annet offentlige innkjøp og elektrifisering av maskinparkene.

Samtidig er The European Green Deal lansert – som av flere blir pekt på som en motor for Europas gjenreisning etter pandemiproblemene. Samtlige europeiske statsråder argumenterer nå for å bruke European Green Deal som en mulighet til å gjenoppbygge økonomien, ikke kun gjøre den grønnere. Bygg- og anleggssektoren er spesielt adressert, ikke minst når det gjelder materialbruk, energieffektivisering av bygg og avfallsforebygging. Det forventes en egen plan for sirkulærøkonomi i denne sektoren med krav som utvilsomt vil tilfalle Norge om den impelementeres i EU.

Etter mange år med boligprisoppgang, ekspansiv finanspolitikk og tykke ordrebøker går bygg- og anleggsbransjen mer usikre tider i møte. Nylig rapporterte Rådgivende ingeniørbedrifter om omsetningsfall, lavere ordrereserver og stor pessimisme. Det er en god temperaturmåler, ettersom det er rådgiverne som er posisjonert først i verdikjeden.

De bedriftene som er best på å kutte kostnader nå, vil komme styrket ut senere med hensyn til både lønnsomhet og å tilfredsstille fremtidige miljøkrav. Et eksempel er kundene til Looping – som benytter seg av ombruksemballasje på entreprenørmodulene i stedet for engangsemballasje. Ikke bare reduserer kundene mengden plastavfall med flere tonn i året, men de reduserer også tiden som går med til kranløft, transport og logistikk. Disse besparelsene betyr økt ressurseffektivitet og bedre miljøregnskap, en vesentlig konkurransefordel i en bransje som kjemper om viktige marginer.

Strenge miljøkrav står på trappene. For en svært utsatt bransje ser det ut til at korona blir bygg- og anleggsbedriftenes egen klimakur. Når milliarder av kroner forsvinner fra topplinjen blir mange virksomheter tvunget til å tenke på hvordan de kan opprettholde samme output, men med redusert ressursbruk. Ironisk nok er mindre sløsing bærebjelken i den sirkulære økonomien, som nå kan åpenbare seg for norsk industri som en kriseløsning med langsiktige gevinster heller enn et overskuddsprosjekt som lå 5 år frem i tid. Hvem vet, kanskje noen av løsningene allerede finnes rett foran nesen din.