Innlegg: Intet grønt skifte uten prosjektledelse

Offentlig sektor bygger infrastruktur over hele landet, fra veier og jernbane til elektrisitetsnett, skoler og sykehus. Slike utbygginger organiseres alltid som prosjekter. Det grønne skiftet avhenger av at disse prosjektene er bærekraftige. Der er vi ikke i dag – men vi kan komme dit ved å forene gode krefter! Det krever innsats både fra politikerne som beslutter prosjektene, myndighetene som regulerer dem, brukerne som bruker dem, og ikke minst prosjektlederne som gjennomfører dem, skriver professor Ola Lædre, prosjektleder Gro Holst Volden og forsker Jardar Lohne ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU i et innlegg.

Det kanskje viktigste for å sikre det grønne skiftet er å ta de riktige valgene om hva samfunnet skal investere i. Vi kan bygge nye veier eller satse på jernbane. Vi kan bygge nye universitetsbygg eller innføre digital undervisning. Vi kan bygge vindmøller til lands eller til havs. Listen kan gjøres mye lenger. Utbyggingene er store, de er dyre og de har omfattende virkninger. Felles for alle er at de organiseres som prosjekter og trenger prosjektledelse.

Store utbygginger står overfor en serie bærekraftsutfordringer, slik som konflikter mellom inngrep i og beskyttelse av naturen, utslipp av klimagasser, resirkulering av materialer og varer og omfattende materialbruk (Rolstadås og Johansen, 2021). De har virkninger for ansatte, naboer, brukere, sårbare grupper, kunder og så videre; de påvirker sosiale aspekter som inkludering og integrering, fysisk og psykisk helse, likestilling og kriminalitet. Gitt virkningene for samfunnet – tiltenkte og ikke – så er prosjekter uunngåelige når vi diskuterer det grønne skiftet.

I dag er gapet mellom kunnskapen om bærekraftige løsninger og evnen til å sikre bærekraft i prosjekter for stort. Dette gjør at store offentlige prosjekter ikke blir så bærekraftige som de kunne blitt. Det finnes bærekraftige tekniske løsninger for å oppnå energieffektivitet, materialbruk, kostnadseffektivitet, miljøpåvirkning etc. Kontrakter og mangel på tverrfaglig interaksjon hindrer imidlertid ofte en helhetlig bruk av dem. Det trengs katalysatorer for å sikre bærekraftige prosjekter, og vi tror den viktigste katalysatoren er prosjektlederne.

Prosjektlederne er avgjørende for at prosjektene gjennomføres så bærekraftig som mulig. For at prosjektlederne skal gjøre en god jobb er det behov for grundige prosjektanalyser, identifisering av gode praksiser og utvikling av verktøy for vurderinger av store offentlige prosjekter. Det tverrfaglige forskningsprosjektet ChaMPS (Change the Major Projects for Sustainability) vil bidra til at prosjektledere med hjelp av psykologiske, narrative og kontraktuelle tilnærminger, samt digitale løsninger, kan gjøre nettopp slike vurderinger. Prosjektet samler deltagere fra hele NTNU, fra Institutt for bygg- og miljøteknikk via Institutt for språk og litteratur, til Institutt for psykologi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Gode vurderinger av store offentlige prosjekter avhenger av tung systemforståelse og utvikling av nye verktøy. I ChaMPS bidrar digital innsamling av data til brede bærekraftvurderinger. ChaMPS vil hjelpe prosjektledere med å kartlegge – tiltenkte og ikke – virkninger av prosjekter som tradisjonelle vurderingsverktøy vanligvis ikke fanger opp.

Big Data kan gi avgjørende beslutningsstøtte i tidligfasen av store investeringer (Olsson og Bull-Berg, 2015). Mulighetene for å bruke kunstig intelligens (AI) til å analysere den stadige økende mengden tilgjengelige Big Data forbedrer seg hele tiden. Mye har blitt gjort i privat sektor (inkludert detaljhandel og forretningsanalyse), mens offentlige prosjekter ser ut til å ligge bak. Big Data og AI kan forbedre prosjektledernes bærekraftvurderinger og gi beslutningsstøtte for bærekraftige valg (Ali et al., 2019). I ChaMPS utvikles prototypeverktøy for vurderinger av prosjekter ved å identifisere tilgjengelige datatyper, vise hvordan de kan analyseres og ikke minst visualisere hvordan prosjektledere kan bruke dataene som beslutningsstøtte for å oppnå helhetlig prioritering av bærekraftstiltak. Dette er første gang et så bredt verktøy for evaluering av bærekraft i store og komplekse offentlige prosjekter blir utviklet.

Byggenæringen må levere på det grønne skiftet! Arbeidet med å gjøre næringen mer bærekraftig har pågått en tid – men vi må gjøre veldig mye mer hvis vi skal levere på Norges klimaforpliktelser. Til dette kreves utvikling av verktøy som prosjektlederne for store offentlige investeringsprosjekter kan bruke til å omsette eksisterende innsikter til håndfast handling. ChaMPS vil gjøre nettopp dette! For det blir intet grønt skifte uten prosjektledere.

NTNU samler i disse dager sine krefter til innsats for det grønne skiftet. ChaMPS ønsker å være en del av forskningsprogrammet Green 40 som samler innsatsen for et bærekraftig bygget miljø. Programmet skal koordinere kunnskap og implementering gjennom digitalisering og prosessinnovasjon. Dette vil skje i tett samvirke med byggenæringen og eksisterende initiativ på området. Slik skal byggenæringen bygge landet på et smartere og mer bærekraftig vis.

Kilder:

  • Ali, T.H., Akhund, M.A., Memon, N.A., Memon, A.H., Imad, H.U. and Khahro, S.H. (2019). Application of Artificial Intelligence in Construction Waste Management. 8th ICITM, pp. 50-55.
  • Olsson, N.O.E. and Bull-Berg, H. (2015). Use of big data in project evaluations. International Journal of Managing Projects in Business, 8 (3), 491 – 512.
  • Rolstadås, A. and Johansen, A. (2021). The Dawn of a New Era for Project Management. Sustainability, 13(2), 695.