Jøns Sjøgren. Foto: Byggevareindustrien

Jøns Sjøgren. Foto: Byggevareindustrien

Innlegg: Ikke la oss kaste bort denne krisen

La 2024 bli året da byggenæringen forbereder seg til neste opptur gjennom ny teknologi og mer effektive forretningsprosesser.

Innlegg av:

Jøns Sjøgren
Administrerende direktør i
Byggevareindustriens Forening

De fleste bedrifter i byggenæringen forbereder seg på et tøft marked i 2024. Boligsalget svikter, og mange investeringsbeslutninger utsettes blant offentlige så vel som private byggherrer.

Næringen har på mange måter hatt en sammenhengende opptur i siden 1993. Det har vært noen dumper i veien, men vi kom igjennom både finanskrisen i 2008 og oljekrisen i 2014 uten særlige konkurser og tap av kompetanse. Nå er situasjonen en annen.

Byggenæringen står overfor to store utfordringer fremover. Vi skal realisere de ambisiøse klimamålene samtidig som vi må bygge og vedlikeholde bygg og anlegg til en pris folk og samfunn har råd til å betale.

Gjentatte utredninger og prosjekter i årenes løp har pekt på et stort potensial i å redusere byggekostnadene ved bedre planlegging og samhandling i prosjektene. Mange bedrifter har tatt i bruk digitale verktøy uten at man har klart å realisere gevinstpotensialet. Alt for mange bedrifter digitaliserer fortsatt hver for seg, uten tanke på hva som må til for at data og informasjon skal flyte sømløst i verdikjeden. Hittil har markedet akseptert stadige pris- og kostnadsøkninger, men dette tar nå slutt.

Dessverre viser statistikk fra SSB (2018) at arbeidsproduktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten har falt med 10 prosent siden år 2000. I den samme perioden har produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge økt med 30 prosent. En slik produktivitetsutvikling kan ikke byggenæringen være bekjent av.

Stadige nye krav fra EU til dokumentasjon av produkter og ytelser, vil øke kostnadsnivået ytterligere hvis vi ikke gjør noe.

En fremtidig sirkulær og bærekraftig byggenæring må være basert på klimavennlige materialer og effektive forretningsprosesser. Digitalisering, ny teknologi og riktig kompetanse blir viktige verktøy for å øke effektiviteten og produktiviteten i næringen. Offentlige bestillere som står for over 40 % av investeringene, bør ha stor interesse av å få mere bygg og anlegg for pengene.

Det er nå på høy tid at byggenæringen selv tar tak i hvordan vi i fellesskap skal effektivisere, redusere transaksjonskostnader og øke produktiviteten. Vi må tørre å utfordre vår tradisjonelle og silobaserte verdikjede. Dette gjør vi ved å sitte sammen for å se på hvordan vår næring skal bli mer datadrevet samt kunne utnytte ny teknologi som kunstig intelligens, til våre kunders og samfunnets beste.

Det sies at i gode tider har byggenæringen ikke tid til å drive innovasjon, forskning og utvikling, mens i dårlige tider har vi ikke råd. Dette må vi nå motbevise.

La oss benytte 2024 til å samle hele byggenæringen for å utvikle oss i fellesskap, slik at vi står bedre rustet til neste opptur.Vi trenger en lønnsom, konkurransekraftig, effektiv og digital byggenæring for å bygge et moderne og bærekraftig samfunn i fremtiden.

Dette er et leserinnlegg, og meninger i innlegget står for forfatterens regning.