Faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Innlegg: FutureBuilt ZERO - veien mot nullutslipp

Norge har satt ambisiøse klimamål i tråd med Paris-avtalen. Utslippene skal halveres på 10 år og nærme seg null i 2050. Her er oppskriften på hvordan byggenæringen kan og må bidra. FutureBuilt skal brøyte løype, vise at det er mulig, og hele tiden ligge 50 prosent under og 10 år foran.

Artikkelforfatteren

Stein Stoknes er faglig leder i FutureBuilt.

Når FutureBuilt 2.0 sparkes i gang i 2021 skjer det med enda mer ambisiøse mål. FutureBuilt ZERO er et bud på hvordan Paris-målene kan operasjonaliseres og byggenæringen svare på utfordringen. FutureBuilt ZERO er resultat av et bredt samarbeid som inkluderer både faglig spisskompetanse og dugnadsånd.

I tillegg til FutureBuilt, står både ZEN, SINTEF Community, NTNU, Asplan Viak og Civitas bak arbeidet, som også inkluderer en bred tverrfaglig innovasjonsworkshop med cirka 60 deltagere fra byggenæringen.

FutureBuilt ZERO – for beslutningstakere

Det er i dag ikke mulig å bygge reelle nullutslippsbygg. Til det er utslippene fra bygningsproduksjonen for store og utslippsreduksjoner for avhengig av strukturelle endringer i både nasjonalt og internasjonalt energi- og byggevaremarked.

Det FutureBuilt ZERO gjør, er å stake ut kursen mot dette målet ved å sette opp raskt minkende karbonbudsjetter for byggeprosjekter og dermed vise hva som må til, men samtidig ta høyde for at omstilling tar tid. Med utgangspunkt i «dagens praksis» og «dagens beste praksis» (FutureBuilt/ZEB/ZEN) synliggjør vi hva som må til av utslippsreduksjoner – år for år – fram mot 2050.

Illustrasjon: FutureBuilt

Myndighetene må sørge for tilstrekkelig tøffe virkemidler til at hele næringen følger med på vei mot målet (blå kurve).

FutureBuilt skal alltid ligge 50 prosent under (rød kurve), vise at det er mulig og drive bransjen framover. Vi må, dersom vi skal ha mulighet for å nå målene, raskt innføre for eksempel utslippsfrie byggeplasser, transformere eksisterende bygninger heller enn å bygge nytt, demontere og ombruke materialer, bygge mer med trematerialer og andre lavkarbon byggematerialer, samt innføre karbonfangst og -lagring (karbonrensing). Det krever både omfattende innovasjon og aktiv myndighetsutøvelse.

FutureBuilt ZERO er en «åpen standard» som alle kan benytte, både for å sette ambisiøse klimamål for byggeprosjekter og for å etterprøve disse gjennom tydelige, vitenskapelig funderte og transparente regneregler.

FutureBuilt ZERO – for nerder

Her er i korthet det viktigste du trenger å vite om FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp - kriterier for lavutslippsbygg og -områder:

 • Er fotavtrykksberegninger som inkluderer klimagassutslipp fra alle faser i byggets levetid; anleggsvirksomhet, transport av materialer, materialbruk og materialsvinn, vedlikehold, energibruk i drift og avhending/ombruk/gjenvinning
 • Angir et absolutt-tall som utslippsbudsjett for byggeprosjekter og bruker ikke referanseverdier
 • Er dynamiske kriterier hvor budsjettet minker år for år for å møte Norges klimamål og hvor kravsnivået gis av årstall for byggesøknad
 • Angir maksutslipp både totalt, og for energi og materialer separat
 • Krediterer ombruk og tilrettelegging for framtidig ombruk, både av bygg og bygningselementer
 • Krediterer effekten av biogen karbonbinding i skog ved bruk av trematerialer
 • Krediterer effekten av karbonatisering i sementprodukter
 • Krediterer eksport av energi
 • Følger i hovedsak norsk standard for klimagassberegninger NS 3720 med noen justeringer
 • Innfører tidsvekting av utslipp for å vektlegge utslippsreduksjoner i dag mer enn i framtiden
 • Innfører teknologivekting som tar høyde for forventede, framtidige utslippsreduksjoner fra bl.a. materialframstilling og energiproduksjon
 • Ber om dokumentasjon også for klimagassutslipp som går ut over de tallfestede kriteriene (f.eks. tekniske systemer, utomhus, transport i drift, mm) ihht NS 3720 (avansert beregning med lokalisering) for å øke kunnskapstilfanget
 • Vil bli revidert fortløpende etterhvert som erfaringstall innhentes og de norske klimamålene (forhåpentligvis) strammes til
 • Kriteriene gjelder i utgangspunktet for nye bygninger i kategoriene kontor, skole, barnehage og boliger, men kan også anvendes for øvrige bygningstyper og rehabiliterings-prosjekter med noen tillempinger

Søker modige utbyggere – og myndigheter

FutureBuilt ZERO er en del av hovedkriteriene du må forholde deg til som utbygger om du ønsker å delta i det nye FutureBuilt-programmet – med framtidsrettet arkitektur og byutvikling.

Kriteriene er meget ambisiøse, men samtidig ikke mer ambisiøse enn de må være, om vi skal ta våre klimaforpliktelser på alvor. Dersom du ønsker å være en av dem som tar ansvar og går foran: Værsågod, FutureBuilt ZERO gir deg både oppskriften og mulighetene til å vise det.

Samtidig når vi ikke klimamålene ved bare å lage forbildeprosjekter. Vi søker derfor ikke bare modige utbyggere, men også modige og tydelige myndigheter. FutureBuilt ZERO viser hva myndighetene som premiss- og lovgiver må forholde seg til: Enten sikter vi mot å nå våre egne, vedtatte klimamål (blå kurve), eller så gjør ikke vår generasjon jobben vår.

Eksport og kobling mot BREEAM?

FutureBuilt ZERO er såpass innovativt at det også vekker interesse internasjonalt. Vi er nå i dialog med Grønn Byggallianse, som er partner i FutureBuilt, om hvordan vi kan innlemme FutureBuilt ZERO i neste versjon av BREEAM-NOR og spille metodikken inn internasjonalt mot World Green Building Council.

FutureBuilt ZERO - kriterier og metodebeskrivelse kan finner du her.