Heidi Finstad

Innlegg: Felles digital varadatabase, en grunnmur for en seriøs og samlet byggenæring

En varedatabase som alle produsentene kan støtte opp om, er lagt til grunn for å nå målene i det digitale veikartet for byggenæringen. Etablering av en åpen kontekst som gjør at alle systemer i byggenæringen snakker sammen, uten en varedatabase som alle produsenter kan forholde seg til, er som å bygge en trapp i løse luften. 

Digitalisering av byggenæringen er et virkemiddel for utvikling av en konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring. Digitalisering er ikke et mål i seg selv. Målene er reduserte kostnader, lavere klimagassutslipp, økt kvalitet og effektiv ressursbruk. Lykkes vi kan byggenæringen bli en fremtidig eksportindustri for Norge. I motsatt fall vil konkurranseulempene forsterkes og importen fortsette å øke. Den største utfordringen for byggenæringen er useriøse aktører. En varedatabase for hele byggenæringen kan være et verktøy for både næringen og tilsynsmyndigheter. NOBB er ikke en nøytral varedatabase som hele næringen er samlet om. For å dekke næringens behov vil det etableres en rekke ulike varedatabaser og plattformer for deling av informasjon. Når det som beskrives som en bransjeløsning oppfattes som utilstrekkelig, vokser det frem ulike alternativer fra kommersielle aktører, bransjeinitiativ og fra enkeltbedrifter. Dette er kostnadsdrivende, svekker konkurransekraften og gjør det uoversiktlig og krevende å følge opp ansvar og tilsyn.

Sømløs informasjon og tilgjengeliggjøring av produktegenskaper er essensielt for å møte utviklingen, og det er avgjørende å se hele verdikjeden i sammenheng. Alle produsenter er pålagt å levere produktinformasjon som brukes av ulike aktører. Juridisk ansvar og erstatningsansvar hviler på dette. I tillegg etterspør markedet i økende grad dokumentasjon på områder som kvalitet, miljø og klima.

Et avgjørende premiss i veikartet er at produsentene må ta større eierskap til tidsriktig produktinformasjon og dele denne på åpne formater. Dette er fundamentet for å lykkes med å digitalisere hele næringen. For at informasjonen skal kunne flyte, må den hentes et sted. En varedatabase for byggenæringen kan være et slikt sted. Da er det et avgjørende prinsipp at hver produsent kan legge inn informasjon om sitt produkt og ta ansvaret for produktene.

I mange år har det vært en særordning der trelast har vært behandlet som et generisk produkt i NOBB. Ulike produsenter har registret sine varer på ett og samme varenummer. Denne ordningen kan ikke videreføres. Produktdokumentasjon har blitt misbrukt. Kjøper du en vare fra en produsent, skal du ikke få med dokumentasjonen fra en annen produsent, noe som sier seg selv.

Når produkter fra ulike leverandører legges inn i NOBB som en og samme vare, kan ikke markedet sammenligne produktfordeler eller velge mellom leverandører. Samtidig opplever kundene frustrerende avvik.

Dette hemmer innovasjon og muligheter for å svare ut behov i markedet. Derfor avvikler nå Treindustrien et standardsortiment for trelast. Det er viktig å understreke at dette ikke handler om standardisering. Produktstandarder vil fortsatt ligge til grunn, og dette er et prioritert utviklingsområde i trebasert industri.

Det er gjort et poeng av at NOBB er åpen, gratis og tilgjengelig for alle. Men NOBB er ingen bransjeløsning. Byggtjeneste er en kommersiell aktør, hvor blant annet handelen har eierinteresser. Hverken Treindustrien, Norsk Trevare, entreprenører eller boligprodusenter for den saks skyld, har eierinteresser i NOBB. En digital varedatabase for hele bransjen må være kostnadseffektiv, partsnøytral, åpen og ikke markedssegmenterende. En varedatabase må sørge for at produsentene kan legge inn, og fremme informasjon og produktfordeler til alle. Produktinformasjonen må knyttes til fysiske leveranser og kunne brukes av alle aktører som planlegger, bygger, drifter og siden skal resirkulere bygg.

Som følge av en digital utvikling vil kanskje varedatabaser bli overflødige. Der vi er i dag, gir en åpen kontekst og standardisering av informasjonsflyt i byggenæringen ingen mening uten en god plattform der leverandørene kan dele sin produktinformasjon.

Skal NOBB være grunnmuren for digitalisering er det avgjørende at Norsk Byggtjeneste ikke går videre med løsninger som opprettholder en generisk situasjon hvor leverandører ikke får markedsført sitt produkt og merkevare. Det holder ikke at "grunnmuren" er åpen, gratis og tilgjengelig for brukerne, om den ikke har riktig innretning og tilstrekkelig innhold.

Samles ikke byggenæringen om en felles digital varedatabase/plattform er faren at byggenæringen blir mer fragmentert enn den allerede er.