Her bygges en skole i massivtre i kombinasjon med søyler og bjelker av limtre. Foto: SINTEF
Her bygges en skole i massivtre i kombinasjon med søyler og bjelker av limtre. Foto: SINTEF

Innlegg: Bransjen trenger mer kunnskap om massivtre

Bruk av massivtre i bygg øker. I SINTEF forsker vi på hvordan vi kan sikre god funksjonalitet og varighet, men vi er avhengig av aktive bidrag fra næringen for å lykkes.

Innlegg av:

Anders Homb og Aleksander Lundby, SINTEF

Oppføring av bygg med bruk av massivtre, også kjent som KLT (krysslaminerte treelementer), har økt betydelig de seinere årene – fra en sped start rundt tusenårsskiftet. Kunnskapen både om elementenes egenskaper og hvordan bygg skal prosjek­teres og bygges har samtidig økt radikalt. Mange rådgivermiljøer har etter hvert skaffet seg god kompetanse om dette.

Det er imidlertid en rekke tekniske egenskaper som må ivaretas for å sikre god funksjonalitet og varighet, og som er nytt i forhold til bygging med tradisjonelle bindingsverkskonstruksjoner eller løsninger med betong. Vi nevner spesielt mekaniske egenskaper, fukt- og brannsikkerhet og lydisolasjon.

Kunnskapsstatus
I SINTEF har vi vært involvert i forsknings- og utviklingsprosjekter siden omkring år 2000, men de seinere årene kun innenfor enkelte fagområder. Internasjonalt har det lenge pågått omfattende forskningsarbeider på feltet. Blant foregangslandene på forskning knyttet til massivtre kan vi nevne Østerrike, Tyskland, Sveits, Italia, Sverige og Canada.

Byggeskikkene og regelverket som skal tilfredsstilles varierer selvsagt ganske mye mellom landene, men i Norge har vi mange felles løsninger med Sverige og Canada spesielt. Likevel har kunnskap utviklet i de andre landene også svært stor nytteverdi for oss. Ved SINTEF har vi publisert en del prosjektrapporter om massivtre, samt en rekke konferanse- og journalartikler. Sistnevnte er imidlertid ikke så lett tilgjengelige for de prosjekterende eller utførende.

Vi er nå i en prosess med å få denne kunnskapen inn i Byggforskserien, ved å utarbeide en rekke anvisninger om bygging med massivtre. De som abonnerer på serien, har nok oppdaget at den første anvisningen i rekken allerede er publisert.

Ønske om flere forhåndsdokumenterte løsninger
I mai 2023 ble Byggforskserien 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer publisert. Anvisningen omhandler muligheter og begrensninger ved bygging med massivtre. Anvisningen beskriver forhold som påvirker prosjektering og utførelse. Temaer som behandles er:

– materialer, elementoppbygning og egenskaper

– spesielle hensyn ved prosjektering og råd om forventningsavklaring

– konstruksjonssystem og bruksområder

– brannsikkerhet og lyd

– tiltak for en fuktsikker byggeprosess

– prinsippdetaljer for vegger, gulv og tak med KLT-elementer

Anvisningen gir en veiledning for bruk av massivtre/KLT-elementer for ulike bygningskateg­o­rier. Avhengig av bygningskategori gir vi kortfattede råd om hvordan løsninger med massivtre er egnet, inndelt etter områdene bæresystem og avstiving, brann, lyd og inn­vendige overflater.

For eksempel er det mange situasjoner der det ikke er mulig å ha synlig massivtre på grunn av brann eller lydforhold. I et byggeprosjekt er det viktig å tidlig avklare forventninger til synlige overflater mellom byggherre, arkitekt, prosjekterende på konstruksjonssikkerhet og de ulike premissfagene.

Anvisningene som er under utarbeidelse er inndelt etter temaene yttervegger, tak, etasjeskiller og innervegger. Vi vil også gi råd og vise detaljer om koblingspunktene mellom de ulike bygningsdelene. Prosjekteringsansvarlig skal dokumentere de ulike egenskapene, men vi opplever et sterkt ønske om å utarbeide flere forhånddokumenterte løsninger, for eksempel i Byggforskserien.

Formålet er å tilby et godt verktøy i prosjekteringsprosessen og dermed redusere prosjekteringstid og byggefeil, og følgelig også byggekostnader. Derfor ser vi det som viktig å sammenstille og inkludere kunnskap vi har i serien.

Veien videre
To fagområder som oppfattes som krevende, er brann og lyd, enten hver for seg eller i kombinasjon. Når det gjelder branneksponering av massivtre, har det pågått forskning og forsøk de senere årene i regi av forskningssenteret FRIC, som vil ha stor nytteverdi framover. Dette gjør det mulig å komme et godt stykke videre med hensyn til praktiske råd og forhåndsdokumenterte løs­ninger ved hjelp av nye beregningsverktøy og analyser. For lydområdet finnes det et omfattende dataunderlag, spesielt fra internasjonale FoU-aktiviteter, som kan filtreres og bearbeides inn i et format som er aktuelt for Norge. Eksempler på noen tilgjengelige publikasjoner er vist under referanser.

Mer synlig massivtre er svært etterspurt både blant arkitekter og byggherrer. Krav og kunnskapsnivå med hensyn til brann og lyd innebærer en rekke føringer, og ofte er det nødvendig å dekke til KLT-elementene med andre materialer. Men vi ser et potensiale for å kunne utvikle løsninger der mer synlig massivtre er mulig. Dette krever en fokusert forskningsinnsats. Et vellykket resultat vil innebære enklere og dermed rimeligere løsninger, som igjen kan øke mulighetene til å bruke mer massivtre framover.

I SINTEF fortsetter vi derfor på sporet vårt både med hensyn til publisering og FoU-aktiviteter. For å få til forskning og utvikling er involvering og aktive bidrag fra næringen helt nødvendig.

Referanser
[1] Byggforskserien, SINTEF: Anvisning 520.205. Planlegging av bygninger med KLT-elementer
[2] Reitan, N., K.L. Friquin og R.F. Mikalsen. Brannsikkerhet ved bruk av krysslaminert massivtre i bygninger – en litteraturstudie. RISE-rapport 2019:09. Trondheim: RISE Fire Research AS, 2019
[3] Gagnon, S. og E. Karacabeyli. Canadian CLT handbook. Quebec: FPInnovations, 2019
[4] Homb, A., Guigou-Carter, C., Rabold, A. Impact sound insulation of cross-laminated timber/ massive wood floor con­structions: Collection of laboratory measurements and result evaluation. Building Acoustics 2017, Vol. 24(1) 35-52
[5] Elvebakk, K. og S. Geving. Yttervegger av KLT. Vurdering av behov for dampsperre. Klima 2050 Note 146. Trondheim: SINTEF, 2022
[6] Olsson, L. Fuktsäkerhet vid KL-träbyggande utan väderskydd. u.s.: SBUF, RISE mfl., 2019.
[7] Friquin, K.L., Bøe, A.S. & Steen-Hansen, A. Her ser forskerne hvordan massivtre brenner. Teknisk Ukeblad 0822

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.