Hva er rasjonering?

Rasjonering av elektrisk energi innebærer et administrativt fordelingssystem som trer i kraft når kraftmarkedet ikke lenger kan sies å fungere etter hensikten. Det er Olje og energidepartementet som iverksetter og avslutter rasjonering.

Som rasjoneringsmyndighet er NVE administrativt ansvarlig for planlegging og gjennomføring av rasjoneringen, samt gjennomopprettelse av normalsituasjonen. Rasjonering vil omfatte både produksjon og forbruk av elektrisk energi. Dette betyr at kraftprodusenter vil kunne bli pålagt å holde tilbake produksjon, samt at forbrukere vil kunne bli pålagt forbruksreduksjon. Når innføres rasjonering? Normalt vil markedsmekanismen på egenhånd sørge for at prisene stiger så vidt høyt at forbruket avtar tilstrekkelig til at man unngår rasjonering. Rasjonering vil være et virkemiddel som først innføres når markedsmekanismene ikke lenger fungerer etter hensikten. Prioriteringskriterier Disse områdene vil man prioritere dersom man har lite energi tilgjengelig: liv og helse. vitale samfunnsinteresser innenfor administrasjon og forvaltning, informasjon, sikkerhet, infrastruktur, forsyninger m.v. og næringsliv og berørte økonomiske interesser. Gjennomføringen skal skje på en måte som i størst mulig grad begrenser ulempene for dem som berøres. Lokale forhold vil være forskjellige. Etter pålegg fra rasjoneringsmyndigheten skal konkrete prioriteringsplaner utarbeides i alle ledd av kraftforsyningen i tilknytning til sentrale, regionale og lokale beredskapsplaner, i samarbeid med regional og lokale myndigheter. Alle lokale everk skal ha egne beredskapsplaner. Disse planen ble sist gjennomgått i forbindelse med tusenårsskifte.