Ill. LPO Arkitekter
Ill. LPO Arkitekter

Har utviklet verktøy som beregner utslipp for ulike utbyggingsalternativer

SINTEF har nå utviklet et verktøy som beregner utslipp for ulike utbyggingsalternativer.

Fakta

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Transportøkonomisk institutt (TØI), Kristiansand kommune, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og to partnere fra Wien som tidligere har utviklet anbefalinger og verktøy for Østerrike. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er et av seks prosjekter som har fått tildeling gjennom BYFORSK-programmet. Kristiansand kommune, SINTEF og NAL har bidratt med egeninnsats.

Forskere i SINTEF har nå utviklet et verktøy som skal vise miljøkonsekvensene ved boligbygging og gjør det enklere å sammenlikne ulike alternativer.

- Verktøyet kan også brukes for å dokumentere at man oppfyller kravene til bærekraft og klimagassutslipp, skriver SINTEF i en pressemelding.

Verktøyet EE Settlement tar utgangspunkt i geografisk plassering av boligområdet, antall og type boligbygg, næringsbygg og infrastruktur, informasjon om befolkningssammensetning og transportbehov. Beregningene viser hvilke utbyggingsalternativer som kommer best ut når det gjelder energibruk, klimagassutslipp og kommunale kostnader.

- Verktøyet gir kommuner og planleggere et helhetlig og forståelig bilde av konsekvensene for ulike valg i planleggingen av nye boligområder, forteller seniorforsker og prosjektleder Selamawit Mamo Fufa i SINTEF i meldingen.

- Man kan sammenligne klimaavtrykket for samme type utbygging på to forskjellige steder, for eksempel for ett område nær eksisterende veier og infrastruktur og arbeidsplasser, og for ett med en mindre sentral beliggenhet, skriver SINTEF. Man kan også sammenligne forskjellige utbygginger på samme sted.

- Planleggerne som testet ut verktøyet, syns det var svært nyttig å kunne lage to digitale versjoner av samme boligområde, og dermed enkelt visualisere hvordan ulike endringer i planene påvirker utslipp, sier Fufa.

- En enebolig trenger mer energi til oppvarming enn en blokkleilighet, og det blir mer trafikk jo mer spredt menneskene bor. Vi visste derimot nesten ingenting om energibruken til å bygge veiene og infrastrukturen rundt boligene, sier Fufa.

- Med spredt bebyggelse trenger man mer veier, parkeringsplasser og infrastruktur som vann, avløp og strømnett. Dessuten blir kostnader for kommunale tjenester som søppeltømming og snørydding høyere enn i tettbygde områder, skriver SINTEF.

En del av jobben til forskerne var derfor å skaffe grunnlagsdata om bundet energi og kostnader for ulike bygningstyper og bosettingsstrukturer, inkludert infrastruktur og uteanlegg. Bundet, innebygd eller "grå" energi er den energien som er nødvendig for å produsere, transportere og installere materialer for bygget, utomhusanlegget og infrastruktur. Bundet energi omfatter i tillegg energibruk på byggeplassen og til vedlikehold.

- Beregningsverktøyet synliggjør dermed miljøaspekter ved utbygging som ofte overses: generert biltrafikk, bundet energi i og klimagassutslipp fra bygningene og nødvendig infrastruktur, og kommunenes kostnader for å tilby nødvendige tjenester. Det er umulig å inkludere alle relevante aspekter i ett beregningsverktøy, topografi og endret arealbruk tas for eksempel ikke med i beregningene. Natur som bygges ned er likevel en del av det store klimaregnskapet, og boligbygging på myrområder gir særlig store utslipp, skriver SINTEF.

- Med innsikt i utslipp og kostnader for hele livsløpet til bygg og infrastruktur, har kommunene nå uansett et mye bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om boligbygging og arealbruk, sier Fufa.