Even Hagelien

Hagelien bekymret over angrep på bemanningsbransjens kontrakter

– Jonas Gahr Støres angrep på bemanningsbransjens kontrakter bekymrer oss sterkt, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service. 

Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker å forby nulltimerskontrakter i bemanningsbransjen.

– Benevnelsen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» hører ikke hjemme i det norske arbeidslivet. Det vi nå ser, er at slike stillingshjemler utkonkurrerer faste jobber. Det får store konsekvenser for byggebransjen, sier Ap-lederen til Klassekampen.

Dersom Støre vinner valget ønsker han å fjerne muligheten for nullprosentkontrakter.

– Bemanningskontrakten har vært brukt i bransjen i mange år og har sammenheng med hovedregelen om at kunder bare kan leie inn fra bemanningsbedrifter når de har et midlertidig behov. Tilgangen på oppdrag er dermed ustabil. Bemanningsbransjens rolle er å være et supplement og det har aldri vært meningen at bemanningsbedrifter innenfor dagens regelverk skal kunne bemanne hele bedrifter, slik som Steinar Krogstad uttaler at noen gjør. At dette skjer har ikke sammenheng med arbeidskontraktene men ved manglende håndhevelse av dagens lover. Vi merker oss at det er bygningsbransjen som benyttes som eksempel, men det er viktig å understreke at dette i 2015 bare utgjorde en fjerdedel av bransjens aktivitet, sier Even Hagelien.

Hagelien tror at løsningen som Støre presenterer vil kunne medføre en rekke uheldige og utilsiktede virkninger.

– Det vil undergrave bemanningsbransjens rolle som inngangsport til arbeidslivet og frata folk som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet muligheter. I en situasjon hvor bemanningsbedriften plikter å betale lønn selv om det ikke er mulig å skaffe oppdrag vil bedriftene måtte senke risiko ved å være mye mer selektive enn i dag ved ansettelser. Husk at 40 prosent av de som arbeider i bemanningsbransjen i dag kommer fra arbeidsledighet og 19 prosent kommer fra utdannelse, utdyper Hagelien.

Han mener Støres løsning vil undergrave tilgangen til utenlandsk kvalifisert arbeidskraft siden mange av de som kommer til Norge for å arbeide vil ha frihet til å styre når de arbeider i Norge og når de reiser hjem.

– Det vil undergrave fleksibiliteten i Norsk arbeidsliv, undergrave evnen til raske omstillinger og svekke konkurransekraft. Dette kan gjøre norske arbeidsplasser mindre trygge. Bemanningskontrakten baseres på sammenhengen mellom rett til lønn og plikt til arbeid. Vi lurer på hvordan man tenker seg et system hvor retten og plikten ikke korresponderer. Endringene Støre foreslår vil treffe mye videre enn bemanningsbransjen. Vi frykter at forslaget fra Støre vil kunne føre til økt arbeidsledighet, legger han til.

– Hvis slike endringer i arbeidsmiljøloven som Støre foreslår blir gjennomført, vil begrunnelsen for å begrense adgangen til innleie fra bemanningsbransjen falle bort. Vi regner derfor med at en konsekvens av en eventuell lovendring vil være at koblingen mellom innleie fra bemanningsbransjen og midlertidige stillinger tas bort og at bemanningsbransjen i fremtiden i henhold til vikarbyrådirektivet vil kunne levere personell til hele arbeidslivet uten hindre, avslutter Hagelien.