Gode resultater fra offentlig støtte til forskning

1,2 milliarder kroner i støtte til næringslivet kan gi en avkastning på 8,4 milliarder kroner. Det viser ny rapport. Samtidig pekes det på at det tar tid å oppnå avkastning fra forskning.

Rapporten omfatter 430 prosjekter gjennomført i årene 1995-2002 med støtte fra Forskningsrådet. Prosjektene er undersøkt i ulike faser fra start og frem til 3-4 år etter avslutning. Den samlede økonomiske avkastningen, målt som netto nåverdi, anslås til 8,4 milliarder. De totale kostnadene for de 430 prosjektene var 3,4 milliarder, fordelt med 1,2 milliarder fra Forskningsrådet og 2,2 milliarder fra bedriftene selv. Halvparten av de 430 prosjektene ville ikke blitt igangsatt uten støtte fra Forskningsrådet, og for 142 av disse forventer bedriftene en fortjeneste på 2,4 milliarder kroner med 400 millioner i offentlig støtte. Rapporten peker dessuten på at Forskningsrådets støtte bidrar til økt vitenskapelig produksjon som kommer samfunnet til gode. - Dette viser at økonomisk støtte fra det offentlige ofte er det som skal til, både for å utløse og øke forskning i næringslivet. Dette er forskning som kan bidra til nye produkter, nye tjenester og styrket konkurranssevne for norske bedrifter. Regjeringen ønsker å videreutvikle denne typen næringsrettede virkemidler. Derfor er slike undersøkelser verdifulle, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Det er Møreforsking Molde som i 10 år har gjennomført årlige undersøkelser for Forskningsrådet om virkninger av offentlig støtte til FoU i næringslivet. Rapporten summerer ulike effekter deriblant akkumulert forventet avkasting. Tilsvarende status i fjor viste en akkumulert avkasting på 5,1 milliarder kroner for 300 prosjekter. -For Forskningsrådet er det avgjørende å ha god kunnskap om virkningen av FoU-støtte til næringslivet. Ved hjelp av gode effektanalyser kan vi forbedre våre støtteordninger og på den måten legge det beste grunnlag for utvikling av et kunnskapsintensivt næringsliv, noe som er et svært viktig for landets verdiskapning, sier Arvid Hallén, adm.dir i Forskningsrådet. I rapporten pekes det videre på at offentlig FoU-støtte må være langsiktig. Av de 430 prosjektene som var med i undersøkelsen er det kun i 101 prosjekter at det forventes økonomisk avkastning 6-8 år etter at prosjektet startet. I noen få av prosjektene forventes imidlertid så stor avkastning at de vil kunne dekke kostnadene for alle de 430 prosjektene. FoU-prosjekter har ofte stor risiko for å mislykkes. Det er forskningens natur. For å få støtte stilles det derfor krav om samarbeid med norske forskningsinstitusjoner. At det tar tid å realisere økonomiske resultater fra forskningsporsjekter, framkommer ved at bare 11 % av forventet økt omsetning eller besparelse i bedriftene var realisert 6-8 år etter prosjektstart. Bedriftene legger vekt på at at prosjektene bidrar til økt kompetanse, bedre kontakt med forskningsmiljøer og andre bedrifter foruten teknologiske nyvinninger. Slike effekter er for mange bedrifter svært viktige. De kan begrunne gjennomføringen av prosjektet selv om det ikke er mulig å si noe konkret om økonomisk avkastning på lang sikt.