Fremtidens utdanningsvei?

Innen enkelte områder i byggenæringen vil hvordan vi skal jobbe i tiårene fremover endre seg mye fra dagens modeller og arbeidsmetoder. Ikke minst gjelder dette inn mot montasje av prefabrikkerte elementer og hele bygningsmoduler. Derfor er det nå veldig positivt at det jobbes aktivt med å få på plass et eget montasjefag.

Skal byggenæringen klare å jobbe mer effektivt må det komme på plass flere momenter som gjør selve byggeprosessen ute på byggeplass enda mer effektiv. Det har gjennom mange år blitt arbeidet med ulike momenter rundt prefabrikasjon og elementbygging. Innen noen områder lykkes dette, men det finnes også eksempler på nysatsinger som ikke har lykkes, eller at timingen rett og slett har vært feil. Bruken av ulike elementer, både innen betong, stål og etter hvert også ulike treløsninger, er blitt en del av hverdagen på veldig mange byggeplasser, og det vil bare øke på også i tiden fremover. Innen modulmontering har det gått tregere. Flere har lyktes innen småhusbyggingen og på oppføring av hytter – og det fungerer. Nå har man også funnet frem til arkitektoniske løsninger som appellerer i større grad til kjøperne, slik at det nå vil være vanskelig å skille modulbygg fra bygg som er plassbygd. Innen større leilighetsprosjekter og andre typer større bygningskropper, har man ikke kommet like langt. Det finnes aktører som har satset på flere prosjekter, og mye har skjedd på kort tid også innen dette området. Men denne typen utviklingstrekk tar tid, og det vil komme mer og mer.

Det vil også kreve en annen formell kompetanse enn mange besitter i dag. I løpet av noen år frem i tid kan det være slik at montasjekunnskap vil bli minst like viktig som den plassbygde kompetansen som er så viktig i dag. Det vil utvilsomt være behov for en rekke fagfelt også i årene som kommer – men nettopp innen monjasefaget trengs det langt mer kapasitet, og det er viktig at denne kompetansen blir bedre satt i system og mer formalisert. Dette er viktig og ikke minst risikabelt arbeid om det ikke gjøres skikkelig.

Derfor er det også meget viktig at Utdanningsdirektoratet har hørt på flere stemmer fra byggenæringen som har vært med å pushe frem en mer formalisert utdanningsvei nettopp innen montasjefaget. I disse dager er innholdet i vg2 byggmontasje og stillasbygg samt vg3 byggmontasjefaget ute til høring. Det er viktig at man hele tiden ser på utviklingstrekkene innen byggenæringen og hvilke behov virksomhetene faktisk har i dag og ikke minst hva de vil trenge i tiden fremover. Vi håper derfor dette faget snart vil komme inn som et valg på linje med andre byggfag om kort tid, og at vi kan begynne å formalisere utdanningsveien til denne viktige gruppen innen byggenæringen. Skal vi klare å ruste oss for en mer effektiv fremtid, trengs denne formaliserte kompetansen i høy grad.