Frank Henning Holm ny Byggforsk-sjef

Dr. ing. Frank Henning Holm (53) blir ny adm. direktør for Norges Byggforskningsinstitutt (NBI). Han etterfølger siv. ing. Åge Hallquist som går av med pensjon 1. august.

Frank Henning Holm er utdannet siv.ing. og dr.ing. fra Institutt for Husbyggingsteknikk ved NTH. Han avsluttet doktorgrad i 1976 på temaet levetidsøkonomi (tidl. årskostnader) med industristipend fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Etter endt utdannelse var han bl.a. adm. direktør i entreprenør-/eiendomsbedrifter og ledet i 1984-88 det regjeringsinitierte programmet 3B/Nyskapningsprogram for norsk bolig- og byggenæring. Han har vært professor II i byggeøkonomi ved NTH og har arbeidet som selvstendig rådgiver vedr. prosjektanalyser, kostnads- og lønnsomhetsanalyser og bygningers økonomi, ressursbruk og miljø. Han har deltatt i og ledet en rekke styrer og offentlige utvalg, bl.a. Grønt Arbeidsliv/GRIP senter. Etter ansettelsen ved Byggforsk i 1996 arbeidet Holm som Forskningssjef på Teknisk Avdeling. Fra 1999 har han vært visedirektør med særskilt ansvar for strategiområdet bærekraftig bygg- og anleggsvirksomhet, internasjonalt samarbeid og kompetanseutvikling, i tillegg til å være Forskningssjef for Avdeling for Byggeprosess. Holm innehar en rekke verv i nasjonale og internasjonale organisasjoner, bl.a. er han conference chair for Verdenskonferansen Sustainable Building som skal holdes i Oslo i september 2002. Han leder ISO-standardisering Sustainable Building og er bl.a. styremedlem i International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), Økobygg-programmet og Forsvarsbyggs Avhendingsråd. Holm har også en omfattende faglitterær produksjon som omfatter lærebøker, rapporter og artikler. Åge Hallquist har arbeidet som adm.dir. ved Byggforsk siden 1986. Han var også ansatt ved Byggforsk fra 1965 til 1983, fra 1972 som leder for avdeling for Byggeteknikk. Under Åge Hallquists ledelse har Byggforsk utviklet seg til en ledende FoU-institusjon for norsk BAE-næring. Hans holdninger og kompetanse har gitt ham en høy status både nasjonalt og internasjonalt. Hallquist er aktiv i en rekke organisasjoner.