Fortsatt resultatfremgang for Statkraft

Fortsatt høy kraftproduksjon ga Statkraftkonsernet god resultatfremgang også i tredje kvartal. Inntektene fra finansiell krafthandel var betydelige, finanskostnadene ble redusert og det ble resultatført gevinster ved salg av eiendeler.

Kvartalsresultatet ble 1.317 mkr før skatt (241 mkr) og 904 mkr etter skatt (380 mkr). Samlet for de tre første kvartalene ble resultatet 5.343 mkr før skatt (2.874 mkr) og 3.534 mkr etter skatt (2.205 mkr). - Vi er svært fornøyde med de ansattes innsats. Vi fortsetter fremgangen i tredje kvartal, og resultatet hittil i år er de beste vi har hatt. God inntjening er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å utvikle bedriften og investere i ny miljøvennlig energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen. Markedsforhold og resultater Konsernets inntekter fra kraftsalget i de tre første kvartalene økte med 2.408 mkr fra i fjor og ble 7.824 mkr. Konsernet produserte 34,0 TWh i perioden (24,9 TWh). Den høye produksjon mer enn oppveide at prisen var 1,9 øre/kWh lavere enn i fjor, og inntektene fra spotsalget økte vesentlig. Statkraft hadde høyere magasinbeholdning ved årets begynnelse enn normalt. Tross høy produksjon var fyllingsgraden ved utgangen av tredje kvartal fortsatt høyere enn normalt. Kontrakthandelen med kraft viser fortsatt gode resultater. Andre driftsinntekter beløp seg til 1.814 mkr (2.003 mkr). Det ble i fjor inntektsført særskilte erstatninger. Samlet økte brutto omsetning med 2.219 mkr til 9.638 mkr. Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper sank med 37 mkr til 953 mkr, i hovedsak som følge av at E.ON Sverige (tidligere Sydkraft) har hatt store kostnader til utbedring av skader etter en orkan i Syd-Sverige i januar. Driftskostnadene utgjorde 3.691 mkr etter tre kvartaler (3.330 mkr). Av økningen knytter vel 100 mkr seg til periodiseringseffekter, 50 mkr er avsetninger og nedskrivninger, mens 100 mkr gjelder ny virksomhet og økt aktivitet. Eiendomsskatten og avskrivninger økte med 127 mkr. Konsernets driftsresultat økte med 49 % og ble 5.453 mkr etter tre kvartaler (3.651 mkr). Lavere rentebærende gjeld og lavere gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen har redusert finanskostnadene. Finansinntektene inkluderer salgsgevinster på 334 mkr. Samlet beløp netto finanskostnader seg til 1.062 mkr etter tre kvartaler (1.767 mkr). Kraftmarkedet var i årets tre første kvartaler preget av god magasinfylling, mer nedbør og høyere gjennomsnittstemperatur enn normalt. Dette ga reduserte priser i forhold til i fjor. Imidlertid har høye brenselspriser i termisk kraftproduksjon og høy pris på CO2-kvotehandel begrenset prisfallet. I gjennomsnitt for tre kvartaler var spotprisen 22,8 øre/kWh mot 24,7 øre/kWh i 2004. Kraftforbruket i Norge økte med 2,0 % fra de tre første kvartalene i fjor, mens forbruket i Norden gikk ned med 1,5 % til 282,5 TWh. Den nordiske kraftproduksjonen ble 283,6 TWh, en økning på 2,5 % fra i fjor. Kraftproduksjonen i Norge økte med 22,8 %. Det ble eksportert 1,1 TWh fra det nordiske markedet. Ny virksomhet I september åpnet Statkraft andre byggetrinn av Smøla vindpark. Med totalt 68 vindmøller er anlegget Europas største på land med en årlig kraftproduksjon på ca. 450 GWh. Samlet sett er det investert ca. 1,2 mrd kr på Smøla. Styret har også besluttet å bygge Kjøllefjord vindpark i Lebesby kommune i Finnmark. Byggingen tar til umiddelbart. Vindparken har en forventet årlig produksjon på 150 GWh og investeringen er anslått til 365 mkr. Statkraft overtok 3. oktober 24 vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig middelproduksjon på ca. 1,6 TWh. Transaksjonen er basert på en avtale fra 1. juli i år mellom E.ON Sverige og Statkraft og har en pris på ca. 4 milliarder kroner. Byggingen av de tre gasskraftverkene som Statkraft har besluttet å delta i er startet. Dette gjelder to gasskraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge. Salgsprosess TEV igangsatt Konkurransemyndighetene har vurdert at de tiltak som Statkraft har iverksatt for å imøtekomme de pålegg selskapet fikk av Konkurransetilsynet da Trondheim Energiverk (TEV) ble kjøpt i 2002, ikke er tilstrekkelige. Det innebærer at myndighetene ikke har tillagt utleie av 65 prosent av kapasiteten ved Rana kraftverk vekt som avbøtende tiltak. Statkraft vil som følge av dette gå videre med forberedelsene til salg av TEV. Kontantstrøm og kapitalforhold Virksomheten tilførte i de tre første kvartalene en kontantstrøm på 8,1 mrd kr. Det er da inkludert innbetaling av 2,2 mrd kr i forbindelse med utleie av 65 % av kraftproduksjonen ved Rana kraftverk for 15 år og 1 mrd kr i mottatt utbytte. Investeringer beløp seg til 1,9 mrd kr, hvorav 1,3 mrd kr gikk til å øke produksjonskapasiteten. Salget av aksjeposten i HEAS har tilført 2,1 mrd kr. Det er brukt 8 mrd kr til netto nedbetaling av gjeld. Likviditetsbeholdningen ved utgangen av tredje kvartal ble 5,6 mrd kr mot 5,3 mrd kr ved inngangen til året. Utsiktene fremover I forslaget til statsbudsjett for 2006 er det lagt til grunn et utbytte for Statkraft for 2005 på 4.720 mkr som tilsvarer over 90 prosent av prognostisert resultat. Det foreslåtte utbyttet er således meget høyt i forhold til den løpende inntjeningen, og vil svekke konsernets evne til å realisere nye miljøvennlige investeringer og til å nå langsiktige mål. Selskapets styre er i dialog med Nærings- og handelsdepartementet om disse forhold. Aktuelle terminpriser på kraft fremover indikerer et noe høyere prisnivå i fjerde kvartal 2005 enn i fjerde kvartal 2004, og konsernets vannsituasjon gir grunnlag for fortsatt høy produksjon.