Liv Kari Skudal Hansteen

Felles satsing på bærekraft i BAE-næringen

For første gang har aktører i hele næringen på tvers av bransjer gått sammen for å styrke næringens konkurransekraft og attraktivitet.

20. november møtes over 70 toppledere i prosjektet BAE-næringen SAMMEN2020 på Ullevaal stadion for å se på hvordan de kan bidra til å gjøre næringen mer bærekraftig.

- Handler om konkurransekraft
Liv Kari Skudal Hansteen som leder det strategiske rådet for initiativet, ser frem til å få høre mer om hvordan flere av de toneangivende virksomhetene i BAE-næringen setter bærekraft på agendaen.

- En av grunnene til at flere aktører i næringen i stadig sterkere grad konsentrerer seg om bærekraft, er at det handler om samfunnsansvar og konkurransekraft. Av de 17 bærekraftmålene, er ikke bare de fleste relevante og sentrale for næringen, men nærings bidrag, er helt sentral for å kunne nå disse målene. I kampen om de beste hodene og oppdrag, er det også viktig at vår bransje synliggjør hvordan vi jobber med dette, sier Hansteen.

Arbeidet med å redusere klimagassutslipp gjennom smarte løsninger, bruk av ny teknologi og materialvalg er en viktig del av næringens bærekraftarbeid, men Hansteen understreker at bærekraft handler om mer enn det.

- Vi må også jobbe med sosial og økonomisk bærekraft. Dette handler blant annet om skape trygge arbeidsplasser, og å rekruttere flere kvinner for å få en jevnere kjønnsbalanse, fremholder Hansteen.

- Har et spesielt samfunnsansvar
Hansteen mener at BAE-næringen har et spesielt samfunnsansvar, fordi næringen i kraft av sin størrelse og påvirkning, kan gjøre en forskjell.

- Vår næring både former og bygger våre omgivelser og er derfor viktig for den verdiskapingen som skjer lokalt, regionalt og nasjonalt. Næringen representerer dessuten mange arbeidsplasser. At BAE- næringen derfor er viktig, har det ikke vært tvil om, men vi har manglet oppdaterte tall på hvor mye. Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI fikk derfor i oppdrag av oss å oppdatere tallene for nettopp å se på næringens verdiskapingen og betydning. Vi gleder oss derfor til å høre Lena Bygballe og Torgeir Reve fra BI legge frem ferske tall i ny rapport på samlingen, sier hun.

Samlingen skal med andre ord bidra til å få opp sentrale fakta om næringens betydning og synliggjøre næringsaktørenes ulike bærekrafts- initiativ og strategier.

- Næringens har ikke bare et stort ansvar og betydning for utviklingen av samfunnet i en bærekraftig retning, men her ligger også mange forretningsmuligheter som næringen kan gripe, avslutter Hansteen.

Program for toppledersamlingen
Åpning

Liv Kari Skudal Hansteen, RIF/BAE-rådet

En verdiskapende BAE-næring
Torger Reve, Lena Bygballe, BI Handelshøyskolen

Bærekraft i BAE-næringen
Hva er de aller viktigste prioriteringer for vårt selskap? Hvordan skal vårt selskap gjøre en forskjell?
Ståle Rød, Skanska

Elisabeth Heggelund Tørstad, Asplan Viak

Martin Asp, JM Norge
Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning
Idar Kreutzer, Finans Norge (utfordringer til BAE-næringen),

Morten Grongstad, AF Gruppen

Tenkning fra Ingrid Dahl Hovland (fra et byggherre-ståsted), NELFO og Arkitektbedriftene.

Refleksjoner rundt veien videre, og oppsummering
Liv Kari Skudal Hansteen, Jon Sandnes, RIF, BNL, BAE-rådet