Enklere regler for mikrobedrifter og nyetablerte

Næringslovutvalget har overlevert et forslag om innføring av differensierte (forenklede) regler for mikrobedrifter og nyetablerte til næringsminister Ansgar Gabrielsen.

- Mer enn 80 prosent av bedriftene er nyetablerte eller mikrobedrifter med under fem ansatte og undersøkelser viser at disse bruker opptil 10 ganger mer av sin egen tid på å etterleve lover og regler i forhold til større bedrifter. Dette understreker behovet for et enklere regelverk for de minste, sier næringslovutvalgets leder Borger A. Lenth. Det er liten tvil om at det er krevende å drive virksomhet i liten skala. Formell likhet i forhold til eksisterende regelverk, skaper reell ulikhet med hensyn til konkurransesituasjonen fordi de relative kostnadene er større. For å oppnå like konkurransevilkår, og stimulere etableringer og vekst, kan det derfor være behov for formell forskjellsbehandling i forhold til enkelte regelverk, dvs. differensierte regelverk på bakgrunn av virksomhetsstørrelse eller virksomhetens levetid. Næringslovutvalget har gjennom egen utredning og innkjøpte betenkninger identifisert flere regelverk som kan være egnet for differensiering. På bakgrunn av utredningen fremmer Næringslovutvalget 10 konkrete forslag til regelverksendringer, blant annet i selskapslovgivning, skattelovgivning, regnskapslovgivning, arbeidslivsregler og statistikklov. - Dette er svært interessant og i tråd med Regjeringens satsning på å gjøre Norge enklere for næringslivet. Forslaget fra næringslovutvalget skal bli nøye vurdert, uttaler nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.