Kari Sandberg. Foto: Kjetil Ekkeren

EBA: Vi trenger et forutsigbart volum på drift og vedlikehold innen jernbane

EBA-sjef Kari Sandberg er fornøyd med de overordnende rammene i statsbudsjettet til investeringer innen samferdselssektoren, men skulle ønsket enda større og tydeligere prioriteringer nå det gjelder drifts- og vedlikeholdsoppgavene innenfor jernbane.

- Vi er positive til at det kommer flere kroner til drift og vedlikehold, men nå må vi se til at oppdragene som ligger inne i planene kommer ut til et presset leverandørmarked, sier Sandberg til Byggeindustrien.

Allerede i fjor varslet de jernbanetekniske entreprenørene og EBA at det lå altfor få konkrete prosjekter innen drift og vedlikehold fra Bane Nor til konkurranseutsetting i 2017.

- Dette ser vi nå resultatet av. Oppdragstørken fører til at entreprenørene permitterer og sier opp ansatte. Det er nå viktig at drift- og vedlikeholdsoppgavene settes ut i markedet, at det tas avrop i eksisterende rammeavtaler – og at ikke Bane Nor nå har hånd om disse oppgavene selv – men at oppdragene settes ut i det åpne markedet, legger hun til.

Sandberg understeker også viktigheten av det legges frem en forpliktende fremdriftsplan i den viktige jernbanereformen.

- Vi ser at antall ansatte i Bane Nor har hatt en betydelig vekst de siste årene, og dette går ut over rekrutteringen til entreprenørene som opererer innen dette markedet. Vi må nå få ny fart i jernbanereformen, som blant annet skal føre til en større andel konkurranseutsetting innen drift og vedlikehold, sier Sandberg.

Selv om det ligger inne en økning i bevilgningene til drift og vedlikehold innen banesektoren, mener hun økningen skulle vært enda større.

- En stor del av denne økningen skyldes at arbeidet med ERTMS er lagt inn i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. Etterslepet øker om vi ikke får økt bevilgning inn i denne delen av budsjettet.

Hun etterspør også flere midler til landets fylkesveier.

- Det er en god satsing på riksveinettet, men vi er litt bekymret for satsingen på fylkesveiene. Det er viktig at vedlikeholdsetterslepet ikke øker ytterligere, legger Sandberg til.