Doktorgrad og juridisk universitetsmiljø skal understøtte sirkulær økonomi innen avfall

Det er nå tatt initiativ for å etablere et juridisk fagmiljø, bygget opp gjennom et doktorgradsstudium finansiert av sentrale bransjeaktører innen avfall-, gjenvinning- og prosessindustrien for å under støtte sirkulær økonomi innen bransjen.

Einar Bratteng. Foto: Norsk forening for farlig avfall

Det er Einar Bratteng, mangeårig juridisk rådgiver for Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og forfatter av boken «Avfallsrett», som har tatt initiativet, basert på oppfordring fra Senter for Europarett som er en del av det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsstudiet blir nå realisert ved hjelp av medlemmer av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE), den nasjonale næringsklyngen No Waste! samt NFFA.

Ambisjonen er å etablere et juridisk universitetsmiljø som har innsikt, konsekvensforståelse og påvirkningskraft innenfor avfallsrett, ikke minst sett i forbindelse med den gryende sirkulære økonomien, heter det i en pressemelding fra partene.

Dok torgradsstudiet, betegnet «næringsdoktorgrad», er nå tatt opp i doktorgradsprogrammet ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Temaet for Einar Brattengs avhandling er: «Hvordan ivaretas gjenvinningshensynet når avfall skal bli til nye produkter i EUs sirkulære økonomi». Temaet blir bredt anlagt, men med to hoveddeler: i) Redegjørelse for degenerelle prinsippene som gjelder når avfall skal bli nye produkter og ii) konkrete avfallsfraksjoner og de vilkår som må oppfylles for at disse skal bli et legitimert produkt eller råvare.