DBE kritisk i granskningsrapport etter brannen i Trondheim

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) er i sin granskningsrapport etter storbrannen i Trondheim 7. desember i fjor kritisk til at verken eier, bygningsmyndigheter, brannvesen eller andre aktører hadde kontroll med brannsikkerheten i den konstruksjon som omga ventilasjonsanlegget i tilknytning til frityrgryten der brannen startet.

I granskningsrapporten fra DBE framkommer det også flere kritiske vurderinger av brannvernet i Trondheim, selv om brannvesenet også med en større utrykningsstyrke hadde hatt små muligheter for å hindre spredningen av brannen der det gikk tapt verdier for over 200 millioner kroner. Granskningen omfatter ikke selve brannårsaken eller hvorvidt det foreligger overtredelser av lovgivningen som eventuelt kan straffeforfølges. Det er rutine at DBE som nasjonal, brannfaglig tilsynsmyndighet foretar granskning av hendelser som har ført til tap av liv eller betydelige skader, med sikte på å fremme tiltak og hindre gjentakelse. Nordre gate 11 DBE har avgrenset granskningen av brannen i Trondheim til en gjennomgang av relevante forhold knyttet til Nordre gate 11, hvor det er fastslått at brannen startet i en frityrgryte på kjøkkenet til restaurantene News og Ricks, og så spredte seg videre først til ventilasjonsanlegget og videre til tilstøtende bebyggelse. Det videre brannforløp evalueres opp mot bygningsregelverket i en rapport fra Norges branntekniske laboratorium. DBE er kommet til at det ikke var tilfredsstillende brannsikring av den bygningsmessige konstruksjon rundt ventilasjonsanlegget. Dette var trolig den direkte årsak til at brannen spredte seg så raskt som den gjorde. Ventilasjonsanlegget skulle etter forskriftskravene ha hatt en branncellebegrensende konstruksjon, men dette ble ikke fulgt opp og kontrollert. Både eier, bygningsmyndigheter, brannvesen og alle andre som var involvert i en fem år lang byggeprosess for å utvide kapasiteten i restaurantene News og Ricks får kritikk i denne sammenheng. Trondheim brannvesen Selv om brannvesenet er en av flere instanser som kritiseres for manglende brannsikkerhet i forbindelse med ventilasjonsanlegget, framgår det av DBEs granskningsrapport at Trondheim brannvesen generelt driver et aktivt brannforebyggende arbeid. Imidlertid er brannforebyggende avdelings kunnskap om bygningsmassen i Trondheim i liten grad nyttiggjort i forhold til å utarbeide systematiske planer for brannvesenets innsats ved branner. Beredskapsstyrken synes ikke å ha vært nok øvet i å kunne takle store branner hvor det er fare for omfattende brannspredning. Særlig gjelder dette i de viktige første minuttene i en innsats. Med den risiko Trondheim kommune selv har beskrevet, er dette nødvendig å gjennomføre om man i framtiden skal lykkes med brannvernet i byen. Trondheim kommunes brannordning har de siste 20 år vært gjennom en rekke endringer, som en konsekvens av økonomiske sparetiltak vedtatt i bystyret. Det har i all hovedsak vært økonomiske innstramninger som har preget debatten om Trondheim brannvesen. Etter en omorganisering i 2002 har Trondheim brannvesen i dag en organisering som ikke er i tråd med lovgivningens krav. Stillingen som leder av beredskapsavdelingen er fjernet, og kommunen har ikke fulgt opp sin egen beskrivelse av hvordan man ville rette opp avvik som DBE har påpekt ved tilsyn. Med ca 250 000 innbyggere i Sør-Trøndelag fylke må 110-sentralen være tomanns-betjent, men granskningen har avdekket at det ofte bare er én operatør på vakt. Enmanns-betjening kan komme i konflikt med kravene til forsvarlig mottak og reaksjon i forbindelse med nødmeldinger. Manglende tomanns-betjening lørdag 7. desember førte så langt DBE har bragt i erfaring ikke til kritiske situasjoner, selv om forholdene for den ene operatøren synes å ha vært krevende. Etter 45 minutter kom det ytterligere en operatør til avlastning. DBE påpeker at når det gjelder brannen 7. desember, er det trolig slik at brannvesenet selv med en større utrykningsstyrke hadde hatt små muligheter for å påvirke spredningen av brannen. De bygningsmessige forebyggende tiltakene som ville gjort det mulig å lykkes med effektiv, spredningshindrende innsats var etter all sannsynlighet ikke tilstede.