Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra 30 bemanningsselskaper i en enstemmig kjennelse. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB
Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra 30 bemanningsselskaper i en enstemmig kjennelse. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

Borgarting lagmannsrett opprettholder tingrettens avslag på innleiebegjæring

Lagmannsretten forkaster anken fra bemanningsselskapene som ville at regjeringens innstramminger i innleiereglene skulle settes på pause.

30 bemanningsforetak begjærte i juni en stans i innføringen av de nye restriksjonene på innleie i en midlertidig forføyning. De mente at reglene er i strid med EØS-avtalen.

Oslo tingrett tok ikke begjæringen til følge, og bemanningsselskapene anket avslaget til lagmannsretten. Kort tid etter åpnet Eftas overvåkingsorgan Esa traktatbruddsak mot Norge.

Likevel har Borgarting lagmannsrett nå enstemmig kommet til den samme konklusjonen som tingretten, skriver Advokatwatch.

Lagmannsretten konkluderer med at «de ankende partene ikke kan påberope seg retten til fri bevegelighet for tjenester i EØS-avtalen artikkel 36, idet det i saken her ikke foreligger noe grenseoverskridende element som er relevant for tjenestefriheten».

Bemanningsselskapene må ut med 73.600 kroner i sakskostnader. Sakskomplekset vil bli fulgt videre gjennom behandling i Efta-domstolen.