Boligprisene litt ned mot slutten av året

Prisene på brukte boliger i borettslag gikk ned 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2002. Tendensen til mindre prisforskjeller mellom ulike byer og regioner fortsetter.

Dette viser tall fra den siste prisstatistikken til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). - Mens boligprisene i 2002 gikk kraftig opp i første halvår, pekte priskurvene nedover i annet halvår. Prisfallet vi har opplevd på borettslagsboliger må imidlertid kunne karakteriseres som helt marginalt og mindre enn hva som har vært tilfelle for dyrere segmenter i boligmarkedet, sier avdelingsdirektør Tore Johannesen i NBBL i sin kommentar til de nye prisstallene. På årsbasis fra 4. kvartal 2001 til 4. kv. 2002 - steg boligprisene i boligsamvirket med ca. 7 prosent. Dette representerer en lavere årsvekst enn hva som var tilfelle de tre foregående årene. Prisutviklingen kjennetegnes også av store variasjoner: Mens prisveksten på årsbasis var lavest i Oslo med drøyt 4 prosent, var den høyere i andre regioner. Størst var økningen i Bergen og Trondheim, med henholdsvis 12 og 14 prosent. - Tallene for 2002 bekrefter at vi er inne i en fase hvor boligprisforskjellene mellom ulike byer og regioner blir mindre. Tydeligst er dette når vi sammenligner pris-utviklingen mellom våre tre største byer. I løpet av de siste tre årene har boligprisene i Oslo økt med drøyt 25 prosent, mens prisene i Bergen og Trondheim har økt med nærmere 50 prosent, sier Tore Johannesen. Antall boligomsetninger var klart lavere i annet halvår 2002 enn i tilsvarende periode i årene før. Nedgangen i både 3. og 4. kvartal lå på 8-9 prosent, noe som neppe kan karakteriseres som dramatisk, men vi må allikevel helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne en lavere omsetningstakt enn hva vi hadde i andre halvdel av fjoråret. - Både en forsiktig nedgang i priser og mindre antall omsetninger viser at vi er inne i en roligere fase på boligmarkedet. Det er imidlertid grunn til å understreke at utslagene for borettslagsboliger har vært av meget beskjeden karakter. På denne bakgrunn mener vi at det er grunn til å anta at både gårsdagens rentenedgang og et vanligvis mer aktivt marked i første halvår - vil dytte boligprisene noe opp igjen utover vinteren, sier Tore Johannesen i NBBL.