Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK. Foto: Nicolas Tourrenc

Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK. Foto: Nicolas Tourrenc

Blandet halvår for GK

Mens omsetningen holdt seg på samme nivå i første halvår i år som samme periode i fjor, er resultatet mer enn halvert.

Per første halvår 2022 utgjorde driftsinntektene i GK-konsernet 2.913 millioner kroner, mot 2 906 millioner kroner første halvår 2021. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets seks første måneder var 25 millioner kroner, mot 53 millioner kroner i fjor.

I en pressemelding skriver konsernet at halvårsresultatet er påvirket av høyt sykefravær knyttet til Covid 19-pandemien, særlig i første kvartal. I tillegg er det økte materialkostnader og utviklingskostnader i perioden. Resultat før skatt (EBT) er minus 6 millioner kroner, mot 27 millioner kroner i fjor. Markedet anses som godt første halvår med et relativt høyt aktivitetsnivå, selv om det er regionale forskjeller, skriver GK.

Samtidig understreker de at ordreinngangen så langt i 2022 har vært god, og at konsernet har en sunn ordrereserve per andre kvartal på 2 922 millioner kroner, omtrent på samme nivå som i fjor.

— Vi opplever god etterspørsel og høyt behov for våre tjenester, til tross for tiltagende usikkerhet i markedet, stigende material- og energipriser, høy konkurranse om arbeidskraft og signaler om at vi går inn i en lavkonjunktur, særlig i Sverige og Danmark. Vi følger nøye med på tegn til oppbremsing i våre markeder og har fullt fokus i alle land på å levere på vår strategi om å være Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner og legge et solid fundament for videre vekst og utvikling innen både entreprise, service og automasjon i nye og eksisterende bygg, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK i meldingen.

— Fokuset vi nå ser på energisparing og behovet for å frigjøre energi fra bygg til samfunnets stadig økende energibehov, betyr gode muligheter for GK. Strømkrisen har for alvor vist at «ENØK-kraft» er avgjørende og kanskje den raskeste løsningen for å unngå et stort kraftunderskudd, legger han til.

GK Norge opprettholder sine driftsinntekter på samme nivå som første halvår 2021. Med mer enn 2 000 prosjekter og 31 000 serviceordre i drift, samt en god ordreinngang så langt i 2022, er den norske virksomheten godt posisjonert i markedet, skriver de i meldingen.

— Tross tiltagende usikkerhet i økonomien lykkes vi godt med å bevare ordrereservene, ikke minst som følge av et tydeligere strategisk fokus i salgsarbeidet vårt. Vi vokser særlig innen helse- og industrisegmentet. Arbeidet med å videreutvikle den norske virksomheten etter reorganiseringen til et divisjonsbasert selskap i 2021 pågår på bred front, med søkelys på HMS, kompetanseutvikling, risikostyring og kvalitet i gjennomføring av oppdrag. Vi har lagt ut på en ambisiøs reise for å hente ut potensialet i selskapet. Dette krever endring og mye innsats fra våre ledere og ansatte som virkelig fortjener heder og ære for den innsatsen de gjør hver dag, sier Rune Hardersen, administrerende direktør i GK Norge i samme melding.