Ill. graphisoft

BIM-vennlig endring i EUs innkjøpsdirektiv

EU vedtok i januar i år en endring i det offentlige innkjøpsdirektivet. Det motiverer til og legger til rette for økt BIM bruk i prosjekter.

England, Nederland, Danmark, Finland og Norge trekkes frem som foregangsland med sine krav om BIM i offentlige prosjekter. Endring åpner markedet for både BIM kompetente byggevareprodusenter, arkitekter, rådgivere, entreprenører og spesifikk BIM kompetanse fra Norge.

EU parlamentet stemte i januar 2014 om å støtte en reformpakke for EUs offentlige innkjøpsdirektiv (EU PPD), inkludert punkter som er ment å motivere alle EU-medlemmer til å anbefale bruk av digital verktøy, inkludert BIM, i offentlige kontrakter.

Reformene i direktivet må implementeres i nasjonal lovgiving i løpet av to år fra publikasjon. I England har allerede myndighetene sagt at de skal tilpasse engelsk lovgiving raskt.

I England, Nederland, Danmark, Finland og Norge stilles det krav om BIM i offentlig finansierte prosjekter. Men denne avstemmingen innebærer at alle 28 medlemsland har fått grønt lys for å oppmuntre, spesifisere og stille lignende BIM-krav for offentlig finansierte bygge- og anleggsprosjekter. Målsettingen er å redusere kostnadsoverskridelser og bidra til modernisering av anskaffelsesprosesser.

Spesielt i England har de sett på dette som et grep som åpner opp for nye markedsmuligheter for engelsk arkitekt/ingeniør/entreprenør-kompetanse. Arkitekt David Miller i London sier “Som et lite firma, har vi sett at ved å være tidlig ute med BIM i England har vi åpnet opp større markeder og fått tilgang til større prosjekter. På samme måte tror vi endringen i EUs innkjøpsdirektiv vil kunne hjelpe mindre organisasjoner med å komme inn i markeder som de ellers ville funnet vanskelig å komme inn i.»

EU håper at BIM bruk vil bidra til at anleggs- og byggeprosjekter vil kunne startes og gjennomføres raskere, mer økonomisk og mer bærekraftig. Mer bygg per offentlig krone er positivt, og flere offentlige byggherrer rapporterer om mellom 5 prosent til 20 prosent besparelser fra e-innkjøp.

Andre elementer er at direktivet krever at en skal vurdere samfunnseffekter av et prosjekt når en skal vurdere hvilke prosjekter som er totaløkonomisk mest gunstig. Med andre ord er ikke pris den eneste faktoren ved valg lenger. Livsløpskost (LCC) trekkes også frem og større kontrakter kan brytes ned i mindre for å gjøre dem attraktive for SMB.

I EU genererer byggenæringen nesten 10 prosent av regionens BNP og ca 20 millioner jobber i byggenæringen mest i små og mikro bedrifter.