Ill. Asplan Viak
Ill. Asplan Viak

Backe med samspillskontrakt med Bærum kommune Eiendom

Backe Stor-Oslo har signert avtale om samspill og utbygging av Emma Hjorth barneskole i Bærum.

Backe Stor-Oslo vant frem i konkurransen med fem andre tilbydere.

– Vi har gjennom flere år nå opparbeidet oss god kunnskap og forståelse for hvordan vi best mulig skal gjennomføre samspillsprosjekter sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, sier administrerende direktør Arne Landmark i en melding fra selskapet.

Det er Bærum kommune Eiendom som er oppdragsgiver og har tildelt Backe Stor-Oslo kontrakten på totalentreprise med samspill i forprosjektfasen som inkluderer utvikling, prosjektering og bygging av Emma Hjorth barneskole. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende barneskole fra to- til tre-parallell og oppføring av ny flerbrukshall. Dette innebærer blant annet ombygging og oppussing av eksisterende bygg, og oppføring av nytt tilbygg med elevfløy. Et større vedlikeholdsarbeid vil gjennomføres i de ulike anleggene. Eksisterende bygg er på cirka 6.000 kvadratmeter BTA og nye bygg er samlet på cirka 2.800 kvadratmeter BTA.

– Dette er et prioritert og viktig prosjekt for Bærum kommune der skolen skal oppgraderes og fungere som et nærmiljøanlegg utenom skoletiden som vil være av stor verdi for Emma Hjorth-området, sier tjenesteleder for byggherre i Bærum kommune Eiendom, Jørgen Molvig, i meldingen.

– Vi er glade for å ha med Backe i et samspill helt fra starten av forprosjektet slik at vi kan finne de beste løsningene for elever, ansatte og nærmiljøet, legger Molvig til.

Det vil bygges et tilbygg for å utvide skolen med en parallell og det vil gjennomføres en ombygging av eksisterende bygg for å tilpasse økt antall lærere og tilfredsstille myndighetskrav. Det skal bygges en ny flerbrukshall i basketballbanestørrelse. Det er dagens gymsal som skal erstattes med flerbrukshallen. Prosjektet omfatter også en opparbeidelse av utomhusarealer med lekearealer, aktivitetsarealer, streetbasketballbane og amfi, i tillegg til ny «kiss’n’ride» og parkeringsløsning.

Prosjektet består også av tiltak som håndtering av overvann, brannvannsdekning og diverse arbeider på VA-anlegg. I tillegg til skredsikring etter skredfarevurderinger.

– Emma Hjorth barneskole har flere klima- og miljøambisjoner for den nye skolen. Alle nybygg skal bygges som passivhus, det skal etableres en ny energisentral med lokal termisk fornybar energiproduksjon som dekker hele skoleanlegget for å erstatte dagens elektrokjel. Det vurderes også bruk av solcelle til takflatene, heter det i meldingen.

– Dette prosjektet lever godt opp til våre ambisjoner som en klimaklok kommune. Ved å gjenbruke mest mulig av eksisterende bygg sparer vi store klimagassutslipp. Vi gjennomfører også mange tiltak i eksisterende bygg for å redusere energibruken, og Emma Hjorth skole vil være et forbilde for mange flere gjenbruks- og energieffektiviseringsprosjekter fremover, sier Molvig.

For materialvalg skal det benyttes konstruksjonsstål og armeringsstål av 100 prosent resirkulert materiale, samt bruk av lavkarbonbetong. Det skal utarbeides en plan for hvordan materialer gjenbrukes ved ombygging eller riving og det tilstrebes å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall ved byggets endte levetid.

– Byggeplassen skal være fossilfri og gjennom prosjektperioden og byggeprosessen reflekteres miljøhensyn med krav til klimagassregnskap, miljømål og MOP (miljøoppfølgingsplan), står det i meldingen.

– Vi er utrolig fornøyde med å få muligheten til å bygge mer for Bærum kommune og i samspill med kunden nå de kvalitets- og miljømålene som er satt for prosjektet, sier Arne Landmark.

Oppstart samspill er umiddelbart med planlagt byggestart i august 2022 og med ferdigstillelse i desember 2023.