Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto: Thor Nielsen

Arbeidstilsynet truer med strenge koronareaksjoner

Arbeidstilsynet vil prioritere kontroll av smittevern og importsmitte på norske arbeidsplasser. Brudd på regelverket vil bli møtt med strenge reaksjoner.

Blant dem som kan vente seg hyppigere besøk av tilsynet, er fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg. Disse peker seg ut som bransjer med høy risiko for importsmitte.

– Disse vil vi nå prioritere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet, som nå sender sine inspektører ut for å kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser.

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier Vollheim.

Tvangsmulkt

Siden i sommer har Arbeidstilsynet kontrollert etterlevelsen av covid-19-forskriften i over 300 tilsyn, de fleste innen overnatting og servering. Tilsynet har gitt 121 vedtak om pålegg, og sju av disse har blitt fulgt opp med tvangsmulkt fordi påleggene ikke har blitt etterkommet innen fastsatte frister.

De som bryter regelverket om smittevern, vil heretter få korte frister til å iverksette tiltak for å hindre smittespredning, framholder Vollheim.

– Hvis vi på tilsyn avdekker at arbeidsgivere fremdeles ikke gjør det de skal for å hindre at de ansatte blir utsatt for smitte, vil vi gi pålegg med svært korte frister, og raskere enn i en normalsituasjon ta i bruk tvangsmulkt og stans dersom frister ikke overholdes, advarer hun.

– Der det ikke er iverksatt tiltak for å hindre smitte av arbeidstakere, kan vi stanse umiddelbart på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse.

Dokumentere risikovurdering

Arbeidsgiverne som nå blir kontrollert, må dokumentere at de har kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset og utarbeidet planer for og iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

I tillegg vil Arbeidstilsynet kontrollere om innkvarteringen er forsvarlig med tanke på smittevern i virksomheter der dette er relevant.

– Alle arbeidsgivere må sørge for at de ansattes smittevern er ivaretatt. Dette er viktig både for den enkelte arbeidstaker og for å hindre ytterligere smittespredning, sier Vollheim.