Åpner for boligbygging på matjord i Trondheim

Landbruks- og matdepartementet snur i saken, og anbefaler Trondheim kommune å ikke ta Fylkesmannens innsigelser til følge, og legge til rette for tomteutvikling på flere Trondheim-jorder.

«Trondheim kommune ønsker å bygge boliger på jorder i og rundt Trondheim. Det er lagt ned innsigelse fra statlige myndigheter begrunnet i vern av god matjord. Landbruks- og matdepartementet har etter regjeringsskiftet endret sin anbefaling i saken».

Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding på regjeringens nettsider onsdag.

Åtte omstridte delområder i kommuneplanen for Trondheim består i hovedsak av svært god matjord.

– Det er derfor foretatt en vanskelig avveining mellom kommunens behov for tomtereserver og viktigheten av å bevare god matjord for framtidig produksjon og beredskap, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.
Landbruks- og matdepartementet har lagt vekt på at Trondheim kommune har sterk befolkningsvekst og stort boligbehov, og anbefaler derfor i sin nye innstilling overfor Kommunal- og moderniseringsministeren at innsigelsene fra Fylkesmannens landbruksavdeling begrunnet i vern av dyrket mark ikke tas til følge.

– Jeg er opptatt av at kommunen i sin byutvikling framover legger vekt på å utnytte potensialet for utbygging, fortetting og ny bruk av allerede omdisponerte områder før nye områder tas i bruk, sier Listhaug.