Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Anskaffelsesreglene: Forenkling blir fordyring

Hovedkonklusjonen i en ny rapport om forslag til forenklinger i anskaffelsesreglene er at endringene gir økt tidsbruk og en kostnadsøkning for både oppdragsgivere og tilbydere.

NHO har fått PWC til å se på konsekvensene ved endring av anskaffelsesprosedyre. Hensikten med denne rapporten er å vurdere konsekvenser ved innføring av Forenklingutvalgets foreslåtte justeringer i " NOU 2014:4, Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket" - med spesiell vekt på vurdering av kostnader knyttet til enkelte prosedyrer.

Formålet med Forenklingsutvalgets forslag om ny tilbudsprosedyre var å få mer ut av hver offentlige innkjøpskrone. PwC-studien forteller at slik blir det ikke hvis regjeringen gjennomfører det nye forslaget.

Forenklingsutvalget brukte PwC til å gjennomføre en studie om offentlige anskaffelser. NHO besluttet derfor å få PwC til å vurdere og beregne fremtidige konsekvenser knyttet til foreslåtte justeringer av anskaffelsesprosedyre.

Konsekvensene er nedslående. Dette blir dyrere for alle parter. En innføring av en ny prosedyre hvor spørsmålet om forhandlinger avgjøres etter at tilbudene er innlevert, viser seg å ville gi merkostnader for både oppdragsgiver og leverandør. Den utgjør (minimum) 17 prosent for oppdragsgivere og 27 prosent samlet for tilbydere, vurdert mot åpen anbudsprosedyre.

Dersom det deltar fem tilbydere i forhandlingene vil den stipulerte årlig merkostnad øke til hele 44% for oppdragsgivere og 68% samlet for tilbydere.