28 arbeidstakere døde på jobb i 2022 - flest døde i bygg og anlegg

I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. 25 av de omkomne var norske statsborgere og alle var menn. Innen bygge- og anleggsvirksomhet var det åtte arbeidsskadedødsfall.

Antallet arbeidsskadedødsfall er lavere enn i 2021 hvor 31 arbeidstakere døde på jobb, men på samme nivå som man har sett de siste fem årene.

– Selv om vi ser en nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra 2021 til 2022 er antall arbeidsskadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv fortsatt for høyt. Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Gjennomsnittet for de foregående fem årene (2017–2021) er, som i fjor, 28 arbeidsskadedødsfall hvert år. For tiårsperioden 2012–2021 er gjennomsnittet 33 arbeidsskadedødsfall hvert år.

Tre næringer peker seg ut
Det er tre næringer som peker seg ut når man ser på arbeidsskadedødsfallene i 2022. 21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i disse tre næringene, som er:
* bygge- og anleggsvirksomhet (8 arbeidsskadedødsfall)
* transport og lagring (7 arbeidsskadedødsfall)
* jordbruk (6 arbeidsskadedødsfall)

I industrinæringen opplevde man i 2022 en stor nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra foregående år. Mens det i 2021 var seks arbeidsskadedødsfall i næringen, døde én person på jobb innen industri i 2022.

– Det er ingen åpenbar entydig årsak til denne nedgangen. Antallet i 2021 og 2022 ligger over og under gjennomsnittet for den siste tiårsperioden, som er fire arbeidsskadedødsfall i industrinæringen per år, skriver Arbeidstilsynet.

Trude Vollheim. Foto: Thor Nielsen/Arbeidstilsynet

Trude Vollheim. Foto: Thor Nielsen/Arbeidstilsynet

Flest arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsvirksomhet
Bygge- og anleggsvirksomhet er næringen med flest arbeidsskadedødsfall. I 2022 omkom åtte ansatte på jobb i denne næringen, som er på samme nivå som årene før, med ni omkomne i 2021 og åtte i 2020.

Seks ulykker skjedde på bygge- og anleggsplass, én på offentlig vei og én på et verksted.

– Det er stor variasjon i type arbeid som ble utført da ulykken skjedde. Tre ulykker skjedde ved transportoppdrag, hvorav to skjedde ved lasting/lossing og én skjedde da kjøretøy ble påkjørt av tog. Tre ulykker skjedde ved arbeid med oppføring av bygning, én ved anleggsarbeid og én ved reparasjon av anleggsmaskin, melder tilsynet.

Sju arbeidsskadedødsfall i transport og lagring
I næringen transport og lagring var det totalt sju arbeidsskadedødsfall i 2022. Dette er samme antall som i 2021 og 2020. Tre av ulykkene var trafikkulykker. De øvrige ulykkene varierte i type ulykke. Én person ble truffet av en gjenstand under lossing, én ble påkjørt, én omkom som følge av at kjøretøyet havnet i sjøen og én omkom i fallulykke.

Seks arbeidsskadedødsfall i jordbruk
Seks personer omkom i jordbruksnæringen i 2022. Dette er på samme nivå som de foregående årene, med fem omkomne i 2021 og seks omkomne i 2020. I alle ulykkene var den omkomne alene da ulykken inntraff, uten vitner til hendelsen. Tre av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av maskiner eller kjøretøy (rundballepresse, jordfres og traktor), mens de tre øvrige ulykkene skjedde i forbindelse med dyrestell, arbeid i silo og fall ved arbeid i utmark.

Flest klemulykker, trafikkulykker og fall
Klemulykker, trafikkulykker og fall er de vanligste ulykkestypene i 2022. Sju personer omkom som følge av å bli klemt eller fanget, seks omkom i trafikkulykker og fem omkom i fallulykker.

Fem personer omkom under laste/losseoperasjoner. Lasten i disse ulykkene var kjørbart arbeidsutstyr, bygge- og anleggsutstyr og container. Fire omkom i forbindelse med planlagt eller uplanlagt vedlikehold av kjøretøy eller utstyr.

– Vi ser et tydelig forbedringspotensial når det gjelder systematisk sikkerhetsarbeid for å forebygge ulykker i forbindelse med laste- og losseoperasjoner. For laste- og losseoperasjoner gjelder særlig korrekt sikring av last og etablering av faresoner slik at man sikrer tilstrekkelig fysisk avstand mellom mennesker og objekter, sier Trude Vollheim.

De eldste arbeidstakerne er mest utsatt
Man ser at det fortsatt er de eldste i arbeidsstokken som er mest utsatt for å omkomme på jobb. 12 av 28, altså 43 prosent, av de som omkom på jobb i 2022 var over 55 år. Til sammenligning utgjør arbeidstakere over 55 år i vel 20 prosent av alle sysselsatte i Norge.

– Dette viser at gruppen er overrepresentert når det gjelder arbeidsskadedødsfall, skriver Arbeidstilsynet.

Antall og andel arbeidsskadedødsfall i aldersgruppen 25 til 39 år har gått betydelig ned i 2022 etter en jevn økning siden 2017. Mens det var 10 arbeidsskadedødsfall i aldersgruppen 25 til 39 år i 2021, omkom seks arbeidstakere i denne aldersgruppen på jobb i 2022. Gjennomsnittet for årene 2017 til 2021 for aldersgruppen er sju arbeidsskadedødsfall per år.

Nedgang i antall utenlandske arbeidstakere som omkommer
I 2022 omkom tre utenlandske arbeidstakere. I 2021 og 2020 omkom henholdsvis seks og ti utenlandske arbeidstakere på jobb i Norge.

– Det er store årlige variasjoner i antallet utenlandske arbeidstakere som omkommer i arbeidsulykker i Norge. Antallet har variert mellom to og 14 omkomne per år de siste ti årene. Gjennomsnittet for den foregående tiårsperioden (2012–2021) er åtte omkomne per år, heter det i meldingen.

– Det er gledelig med en nedgang i antall utenlandske arbeidstakere som omkom på jobb. Det er imidlertid store variasjoner i antall arbeidsskadedødsfall fra år til år. Vi vet at utenlandske arbeidstakere kan være utsatt for høyere risiko enn norske arbeidstakere blant annet på grunn av typen arbeidsoppgaver de gjennomfører og på grunn av språk og kultur. Dette er fremdeles en gruppe arbeidstakere som arbeidsgiverne må rette særskilt oppmerksomhet mot, sier Vollheim.