1,1 milliarder over seks år til mat, areal og skog

Tre nye programmer i Norges forskningsråd lyser nå ut midler.

Søkere som får tilslag skal forske fram kunnskap som fremmer innovasjon i norsk matproduksjon, framtidsrettet bruk av arealressurser og økt lønnsomhet i skog og tre. De tre nye programmene er Matprogrammet (budsjett ca 130 millioner kroner per år), Areal- og naturbasert næringsutvikling (40 millioner kroner per år) og Fellessatsing TRE (20 millioner kroner per år). I høyere grad enn i tidligere forskningsprogram, ligger fokuset nå på verdiskaping og næringsutvikling. Avdelingsdirektør Kristin Danielsen i Forskningsrådet sier at de nye programmene skal ha markedets behov som viktig utgangspunkt: - Større vekt på virkemidler der bedriftene sitter i førersetet skal sikre at næringslivet gis bedre mulighet til å få finansiert forskning det er behov for. Over de seks årene de nye programmene skal være i drift, vil bedrifter og forskere med gode ideer ha mottatt over 1,1 milliarder kroner fra Forskningsrådet. Disse pengene skal også utløse økte investeringer i forskning og utvikling fra næringslivet selv. Utlysningene og mer informasjon er lagt ut på Forskningsrådets nettsted: www.forskningsradet.no/utlysninger. Hjelp til å forske Kristin Danielsen understreker at Forskningsrådet er opptatt av å gi brukerne god veiledning i søknadsprosessen, og er særlig opptatt av at næringslivet får god hjelp til å nå frem med sine behov. - Jeg oppfordrer interesserte søkere til å ta kontakt med oss. Mange bedrifter har liten erfaring med å sette i gang forskning, og det er en viktig jobb for oss å sørge for at de beste ideene vinner frem. De tre nye programmene Matprogrammet har ansvar for forskning for næringsliv og forvaltning i hele verdikjeden fra forbruker til primærproduksjon, både for landmat og sjømat. Visjonen for programmet er konkurransedyktige og innovative næringer som leverer norsk mat for framtida. Areal- og naturbasert næringsutvikling skal produsere ny kunnskap for bedrifter som tar i bruk de unike norske areal- og naturressursene. Næringsliv og myndigheter innenfor fiskeri og havbruk, landbruk og reindrift er de viktigste brukerne av programmet. Fellessatsing TRE er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, der forskningsdelen er lagt til Forskningsrådet. Større markedskunnskap, bedre trematerialer og treprodukter og økt lønnsomhet i næringene er de viktigste målene.