Ytterpunktenes år i norsk kraftforsyning

I gjennomsnitt over året ble 2006 et ganske alminnelig år i norsk kraftforsyning, med en total produksjon på i litt under 121 terawattimer (TWh), forbruk på noe over 121 TWh og en netto import på nesten 1 TWh, viser foreløpige tall fra Statnett.

Men underveis nådde kraftstatistikken noen ytterpunkter, skriver Statnett på sine nettsider. Fra oppgang til nedgang i forbruk Strømforbruket var økende fra en midlertidig bølgedal i 2003, via økning i 2004 til foreløpig maksimalforbruk i 2005 på nesten 126 TWh (milliarder kilowattimer). Første kvartal i 2006 fortsatte denne økningen i forbruket, slik at det i løpet av årets første tre måneder ble brukt fem prosent mer enn på samme tid året før. Dette hadde særlig sammenheng med lave temperaturer og økt oppvarmingsbehov. Gjennom sommerhalvåret lå forbruket under 2005-forbruket, og dette fortsatte i store trekk ut hele året, slik at totalforbruket for 2006 endte på i overkant av 121 TWh, nesten 3 prosent mindre enn året før. Forbruksreduksjonen har særlig sammenheng med en nedgang i forbruket innen kraftintensiv industri. Også milde høsttemperaturer og overgang til andre energibærere for forbrukere med elektrokjeler har bidratt til forbruksnedgangen. Vått og tørt og vått igjen De store spenningene i 2006 var knyttet til utviklingen i kraftverkenes vannmagasiner. Mens 2005 var et ekstremt vått år, så 2006 i en periode ut til å bli det motsatte. I perioden fra midtsommer til midten av oktober var tilsigene til vannmagasinene svært lave. Mot slutten av august var de samlede tilsigene for sommerperioden lavere enn noen gang målt tidligere, og fortsatt utover til midten av oktober var det bare to år i den 50 år lange tilsigsstatistikken som var tørrere enn 2006. I månedsskiftet august/september var utsiktene til vinteren svært usikre også på grunn av feil i svenske kjernekraftverk og reduserte importmuligheter fra Danmark. Dette ga seg utslag i svært høye kraftpriser. Men så begynte det å regne. Og fra en ekstremt tørr periode ble årets siste to måneder til de våteste noensinne i våre målinger. I og med at norsk kraftproduksjon fortsatt er om lag 99 prosent vannkraft, er produksjonsevnen avhengig av været. I løpet av første kvartal var kraftproduksjonen 2,5 prosent høyere enn samme periode i 2005. Dette bildet forandret seg utover sommeren og høsten, slik at totalproduksjon for året ble i underkant av 121 TWh. Dette er 17 TWh mindre enn produksjonen i våtåret 2005. Liten netto utveksling Årets første tre måneder var det en netto eksport av kraft til våre naboland på i underkant av 3 TWh. I løpet av våren var det netto import slik at status etter første halvår var ca. 1 TWh netto eksport. Gjennom sommeren ble det eksportert mer enn det ble importert, mens det har vært nettoimport fra september. Totalt for året har utvekslingen av kraft med utlandet vært nær i balanse med under 1 TWh netto import. Bedrede utsikter Ved inngangen til 2007 er innholdet i magasinene tilnærmet normale, med 67 prosent fyllingsgrad mot et middelnivå på 71,6 prosent. Statnett regner det nå som lite sannsynlig at det blir forsyningsproblemer denne vinteren.