– Vindkraft får en hjelpende hånd

Med regjeringens forslag om å innføre mer gunstige avskrivningsregler for vindkraftutbygging kan Norge ta igjen noe av Sveriges forsprang i el-sertifikatmarkedet, mener energiekspert i Grette.

– I forkant av statsbudsjettet etterlyste energibransjen grep for å øke andelen norsk fornybar kraftproduksjon. Dette har Regjeringen i noen grad fulgt opp, sier Linn Vårhus Sørhaug, advokatfullmektig i Grette.

Siden det norsk-svenske el-sertifikatmarkedet ble etablert og frem til 1. april i år har ordningen utløst utbygging av 10,2 TWh i Sverige, mens kun 2,5 TWh er bygget eller planlagt bygget i Norge.

I statsbudsjettet foreslås det nå å innføre grønne avskrivninger for vindkraftutbygging. Forslaget omfatter kun utbygging av vindkraftanlegg og ikke fornybar kraftutbygging generelt.

– Bakgrunnen er trolig å avhjelpe den store forskjellen i investeringstakt på vindkraftutbygging mellom Sverige og Norge, sier Vårhus Sørhaug, som inngår i advokatfirmaets energiteam.

Regjeringen tar sikte på å fremme et forslag for Stortinget neste vår, slik at de nye reglene gis virkning for inntektsåret 2015. En egen vurdering av eventuelle EØS-rettslige konflikter vil gjennomføres før forslaget fremmes.

– Kraftbransjen har etterlyst grønne avskrivninger, og pekt på at ulike regler i Norge og Sverige har gitt en stor skjevfordeling i vår disfavør, sier Torgeir Myrstad, partner i Grette.

Den svenske ordningen innebærer at prosjekter får en ekstra avskrivning på 30 prosent lineært over investeringens første fire leveår.

– Insentivene for å bygge ut i Sverige har dermed vært sterkere enn i Norge, til tross for at flere norske prosjekter har bedre naturgitte forhold, og dermed kan være en bedre samfunnsøkonomisk investering, sier Myrstad.