Illustrasjonsfoto.

Vil ha statlig finansiering av Rypefjordtunnelen

Statens vegvesen vil jobbe for statlig fullfinansiering av Rypefjordtunnelen på riksveg 94 utenfor Hammerfest.

Målet er at Rypefjordtunnelen og resten av parsellen mellom Saragammen og Marinor kan innarbeides i neste Nasjonal transportplan, med byggestart i 2018. Det har vært vurdert om strekningen skulle være en del av en bypakke for Hammerfest. Nå har regionvegsjef Torbjørn Naimak besluttet at denne delen av nye vegløsninger inn mot Hammerfest skal ses i sammenheng med øvrige riksveginvesteringer Skaidi-Hammerfest.

Dette innebærer at det ikke vil være aktuelt med bomstasjon sør for Rypefjord.

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen er positiv til en slik løsning, som han mener gjør det mulig å finne realistiske finansieringsløsninger både for sentrumsområdet og innfartsvegen til byen.

Bypakke

Selve bypakken skal finansieres med bompenger i tillegg til statlige bevilgninger. Her er Salentunnelen forbi sentrum et viktig element. Statens vegvesen jobber videre med ulike alternativer for bypakken i Hammerfest med sikte på politisk behandling av Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune i løpet av 2015.

Hammerfest kommune har tidligere gjort prinsippvedtak om at bompenger skal være en del av finansieringen av bypakken. Det er foreløpig for tidlig å si noe om bompengesatser og plassering av bomstasjoner.

Riksveg 94

I 2015 blir det oppstart på parsellen Skaidi-Arisberg på riksveg 94.

I tillegg sluttføres arbeidet Kvalsund sentrum-Kvalsund bru, som siste del av gang- og sykkelvegforbindelsen gjennom Kvalsund sentrum.