Vil ha grønt sertifikat

Et pliktig sertifikatmarked kan fungere godt for å fremme økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder, skriver NVE i en ny rapport.

Dette forutsetter imidlertid at ordningen er teknologinøytral, har tilstrekkelig høyt kvotepliktsnivå, har lang varighet og samordnes med den svenske elsertifikatordningen, heter det i en rapport NVE har laget for Olje- og energidepartementet. Norge bør i hovedsak følge Sveriges definisjon av fornybar kraft, det vil si all ny vannkraft, vindkraft, solenergi, bølge- og tidevannsenergi, bioenergi og energigjenvinning. Sertifikatordningen skal gjelde for nye investeringer i fornybar kraftproduksjon, men det vil være naturlig å inkludere etablert fornybar kraftproduksjon som i dag mottar støtte. Den svenske avgrensningen bør følges så langt det er mulig og innebærer at husholdninger, næringskunder og visse deler av industriens forbruk blir kvotepliktig. Forbruk i forbindelse enkelte industriprosesser kan dermed unntas fra kvoteplikten. Utredningen viser at en sertifikatordning kan føre til betydelig økt interesse for nye prosjekter. For å sikre at ordningen blir attraktiv og at flere teknologier blir konkurransedyktige, bør samlet kvoteplikt i 2016 settes relativt høyt. NVE mener at en samlet kvoteplikt på 20 TWh i 2016 kan være realistisk. Perioden et produksjonsanlegg er berettiget til sertifikatutstedelse, bør være i overensstemmelse med forventede rammer for lånefinansiering, og det må tas hensyn til at sertifikatprisen blir akseptabel for de kvotepliktige. I utredningen anbefales det en tildelingsperiode på 10 til 15 år, men dette bør vurderes i samarbeid med svenske myndigheter. Sertifikatordningens varighet må for øvrig være tilstrekkelig til at alle anlegg som er sertifikatberettiget får sertifikater i tråd med den tildelingsperioden som vedtas, også de anlegg som kommer i drift på slutten av opptrappingsperioden, går det frem i utredningen.