Vil gjøre ferjeflåte mer miljøvennlig

- En sterkere satsing for å gjøre dagens ferjeflåte mer miljøvennlig vil forholdsvis raskt kunne gi betydelige reduksjoner i NOx-utslippene. Ferjeflåten står i dag for 2,3 prosent av de norske utslippene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Med utgangspunkt i en kostnadseffektiv oppfølging av Norges miljøforpliktelser, vil hun ta initiativ til en sterkere satsing på miljøforbedringer i dagens ferjeflåte. - Det har i lengre tid vært stor oppmerksomhet omkring satsing på bruk av gassferjer i riksveisamband for å redusere utslippene av NOx Det er nå utviklet miljøtiltak for både nye og eksisterende dieselferjer, og disse tiltakene kan være alternativer til bygging av nye gassferjer. Katalytisk rensning i dieselmotorer kan for eksempel redusere utslipp av NOx tilnærmet like mye som en overgang til bruk av naturgass som drivstoff. Jeg legger vekt på at samferdselsmyndighetene skal bidra til utprøving av ny miljøteknologi i ferjene. Samtidig vil jeg løpende vurdere mulighetene for å satse på gassferjer. Beslutning om å bygge gassferjer må tas ut fra en helhetlig vurdering av det aktuelle ferjesambandets egnethet, tilgjengelighet og pris på naturgass, bygge- og driftskostnader og miljøeffekter i forhold til pris, sammenliknet med andre tiltak for å redusere norske utslipp av NOx, sier samferdselsministeren.