Vil forsvare norske bopliktsregler

Regjeringen ønsker å opprettholde bo- og driveplikten, og vil forsvare dagens regelverk, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i Landbruks- og matdepartementet

Han sier det kom overraskende på mange da EU-domstolen i forrige uke avgjorde at dansk lov ikke kan kreve boplikt av en tysk statsborger som har kjøpt en landbrukseiendom i Danmark. Landbruks- og matdepartementet har allerede satt i gang et arbeid for å vurdere om EU-domstolens avgjørelse kan få på betydning for de norske bopliktreglene på lengre sikt, sier Heggem til NTB. Han sier regjeringsadvokaten og regjeringens samlede ekspertise på området vil bli trukket inn i dette arbeidet. På lengre sikt? Heggem sier det er for tidlig å si om det danske nederlaget i EU-domstolen kan tenkes å få betydning for norske bopliktsregler på lengre sikt. Han viser til at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) allerede har sagt at dommen gjelder danske forhold, og at den ikke får umiddelbar virkning i Norge. Dersom EU-domstolens avgjørelse får konsekvenser for norske regler om bo- og driveplikt på landbrukseiendommer, vil den samtidig få betydning for bestemmelser om boplikt på mindre eiendommer som mange kommuner har innført. Det gjelder særlig såkalte typiske hyttekommuner. Fri flyt og EMK Avgjørelsen som falt i EU domstolen i forrige uke, slår fast at boplikt er i strid-med EU-traktatens artikler om fri flyt av kapital og fritt valg av hvor du vil bosette deg. EU-domstolen viser også til at retten til å bosette seg der man vil, er vernet i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Statssekretær Heggem sier til NTB at han ikke har lyst til å spekulere i hva det kan komme til å bety at EU-domstolen påberoper seg EMK. Dersom EU-domstolens bopliktavgjørelse får konsekvenser for norsk regelverk, vil det være et nytt eksempel på hvordan EU-domstolen driver fram europeisk integrasjon: Det EU-domstolen avgjør, blir i første omgang EU-rett og dernest en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), der Norge er medlem. Vi se på praktiseringen Heggen sier regjeringen vil foreta en ny gjennomgang av dagens bo- og drivepliktsregler for om å forsikre seg om at kommunenes praktisering av boplikten er i samsvar med regelverket. Han legger til at oppmerksomheten har vært rettet mer mot boplikt for mindre eiendommer enn større landbrukseiendommer, og utelukker ikke at det med utgangspunkt i EU-domstolens avgjørelse vil blusse opp ny politisk debatt og strid om de norske bo- og drivepliktsreglene. Forskjeller Samtidig minner han om de danske bopliktsreglene på vesentlige områder er forskjellige fra det norske regelverket. Den personlige boplikten i Danmark er lengre åtte år mot fem år i Norge. Dispensasjonsmuligheten fra boplikten er dessuten langt snevrere, nesten fraværende, i Danmark. Også dansk praksis viser, i tråd med regelverket, at det er vanskelig å få dispensasjon, sier Heggem I Norge derimot har vi en utstrakt dispensasjonspraksis. Dispensasjonsmulighetene ligger i lovverket, og norsk praksis viser at det blir gitt dispensasjoner, sier han. Strafferegiment er også forskjellig: Brudd på regelverket fører til bøter som igjen blir fulgt ganske umiddelbart opp med krav om salg. Bo- og driveplikt *Formålet med bo- og driveplikt for landbrukseiendommer er å opprettholde bosettingen og sikre at produksjonsarealene holdes i hevd. *Bestemmelser om bo- og driveplikt finnes både i konsesjonsloven og i odelsloven. *Normalt må den som overtar en landbrukseiendom konsesjonsfritt, bosette seg på eiendommen innen ett år og bo der og drive den i minst fem år. *For den som overtar gården på odel, er bo- og driveplikten på 10 år. *Det kan søkes om helt eller delvis fritak fra bo- og/eller driveplikten. Alle saker om bo- og driveplikt behandles først i kommunen. *I enkelte kommuner er det bestemt at det er boplikt også på andre eiendommer enn landbrukseiendommer. Dette gjelder særlig kyst- og fjellkommuner hvor det er stor etterspørsel etter fritidsboliger.