Vil fange tidstyver i bygge- og anleggsnæringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet samarbeider med bygge- og anleggsnæringen om å gjøre planleggingen av byggeprosjekter enklere og raskere.

- Prosjektet er et eksempel på at vi har fått til et godt samarbeid med bygge- og anleggsnæringen om bedre dataflyt. Dette er et viktig tidstyvarbeid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

35 partnere fra privat og offentlig sektor er med i forprosjektet som departementet har tatt initiativ til.

I bygge- og anleggsnæringen er informasjonsinnhenting i planleggings- og byggefasen en av de store tidstyvene. Mye informasjon finnes i dag digitalt, slik som kartdata- og andre typer geodata. Netteiere har informasjon om det som ligger i grunnen. Prosjektselskapene har mye data (tegninger) om det som allerede er bygd.

I planleggingen av nye prosjekter kan byggenæringen nyttiggjøre seg mye av denne informasjonen, bearbeide den og legge den inn i sine verktøy og produksjonsmaskiner.

I praksis er det likevel mye som hindrer god bruk av de data som allerede finnes. En av de største tidstyvene er at mye av informasjonen er tilgjengig i et uegnet format for viderebruk. I dag må aktørene i bygge- og anleggsnæringen derfor gjøre tilpasninger i data de laster ned til bruk i planleggingen. Årsaken til det er at de ulike sektorene bruker forskjellige standarder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med byggenæringen se nærmere på hva som kan gjøres for å rette på dette. I en forprosjektrapport foreslås det å utvikle en metode for å få til en mer sømløs dataflyt.

Det er mulig å få til fri flyt av informasjon i den planleggingen som skjer på tvers av fag og mellom sektorer, samt mellom de ulike fasene i byggeprosjektene, konkluderer forprosjektgruppen.

Det er mye å tjene på et samarbeid for å bedre dataflyten. For det første vil data kunne gjenbrukes i alle ledd av verdikjeden. Samarbeidet vil kunne fremme industriell utvikling, innovasjon og gi grunnlag for miljøgevinster.

Gruppen bak rapporten anbefaler et hovedprosjekt hvor en går skrittvis frem og tester ut om det er mulig å øke dataflyten i konkrete brukstilfeller. Gruppen vil søke forskningsmidler og ser for seg et spleiselag mellom offentlig og private aktører for å kunne fortsette det videre arbeidet.