Vil bygge studentboliger

I St.prp. nr. 1 (20052006) er det foreslått å bevilge 124 millioner kroner til bygging av studentboliger. For i større grad å møte behovet for studentboliger foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til bygging av studentboliger med 10 millioner kroner i 2006.

Dette vil bidra til å øke dekningsgraden og bidra til å sikre lik rett til utdanning. Økningen vil gi grunnlag for om lag 80 nye tilsagn til studentboliger i forhold til St.prp. nr. 1 (2005-2006), avhengig av kostnadsnivået der tilsagnene gis. Totalt vil det bli gitt om lag 580 nye tilsagn i 2006. Det samlede tilskuddet til bygging av studentboliger blir 134 millioner kroner i 2006, med en tilsagnsfullmakt på 130 millioner kroner.