Vil bygge pilotanlegg for biogass

Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og som kan redusere støyplage fra tunge kjøretøy.

Regjeringen legger i dag frem en biogasstrategi som er en konkret oppfølging av klimaforliket fra 2012.

-Skal Norge bli et lavutslippssamfunn innen 2050, trenger vi en rekke ulike klimatiltak. Biogass er ett av dem, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Strategien dokumenterer at det er et betydelig potensial for biogassproduksjon fram mot 2020 og potensialet vil øke ytterligere etter det.

-Dette tilsier at det bør legges til rette for økt produksjon og bruk av biogass i Norge. Biogass bør være en del av det pågående, langsiktige arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, sier Sundtoft.

Kostnadene har til nå vært det største hinderet for mer produksjon og bruk av biogass. Det settes derfor av åtte millioner på klima- og miljødepartementets budsjett til en konkurranse om å bygge et pilotanlegg for biogass basert på andre råstoffer enn avfall. Dette skal bidra til å redusere kostnadene ved produksjonen og dermed få til større utslippsreduksjoner i fremtiden. Videre setter vi av to millioner kroner til forskning i tilknytning til dette anlegget.

Som varslet i statsbudsjettet, samles oppgavene til Transnova under Enova. Dette vil bety en mer helhetlig vurdering av potensielle prosjekter og en mer koordinert virkemiddelbruk.

-Vi har allerede sett at flere aktører gå foran med bruk av biogass. Jeg åpnet et nytt produksjonsanlegg på Hadeland i juni 2014, og jeg har lært om Posten og ASKOs satsinger på tunge kjøretøy. Østfold har vært et foregangsfylke med sine 100 biogassbusser i Fredrikstad og Sarpsborg, og Oslo kommune har åpnet sitt produksjonsanlegg på Nes, sier Sundtoft.