Fra byggingen av nye Deichmanske Bibliotek i Bjørvika i Oslo. Nå ønsker Skanska å minimere avfallsmengden fra byggeplass. Foto: Skanska

Vil at samarbeid mellom forskning og næring skal gjøre byggeplasser avfallsfrie

Skanska, forskere fra SINTEF og utvalgte samarbeidspartnere skal nå jobbe sammen for å gjøre avfallsfrie byggeplasser til virkelighet.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet ConZerW - Construction site Zero Waste er et av 156 prosjekter, blant 352 prosjektsøknader, som får støtte fra Forskningsrådet innenfor BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena programmert i 2019. ConZerW har Skanska Norge som prosjekteier, SINTEF Community som prosjektleder og SINTEF Digital, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning som partnere. Prosjektet går over fire år fra 2020 til 2024.

Sammen med forskere fra SINTEF ønsker Skanska Norge, med datterselskapet Skanska Husfabrikken, Optimera og Norsk Gjenvinning å utvikle kompetansen som trengs for å skape avfallsfrie byggeplasser i fremtiden.

Dette skal skje gjennom utvikling av prosessverktøy som kan støtte fagpersonene i de ulike fasene av byggeprosessen.

– Et slikt verktøy kan bidra til god planlegging før materialer bestilles og effektiv montering i framtidens byggeprosjekter, sier SINTEF-forsker Selamawit Fufa i en pressemelding.

Har generert 1,82 millioner tonn avfall
Byggenæringen er i dag en av verdens største forbrukere av naturressurser, og stod for rundt 36 prosent av den globale energibruken og 39 prosent av utslippene i 2018. Tall fra SSB viser at Norge alene genererte cirka 1,82 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving i 2018. Avfall fra nybygg stod for cirka 35 prosent av de totale avfallsmengdene.

I meldingen pekes det på at i dag produserer de fleste byggeplasser cirka 40–60 kg avfall per kvadratmeter. For Skanskas byggeplasser er tallet rundt 30 kg/m2. Skanska har høye miljø- og klimaambisjoner, og ønsker å redusere klimafotavtrykket ytterligere. Likevel påpeker de at arbeidet for å redusere avfallsmengden krever mye tid og ressurser.

– Bedre samarbeid blant aktørene i verdikjeden kan minimere avfall på byggeplassene. I dag preges arbeidet av fragmentert informasjon, hvor produsenter og leverandører ofte involveres sent, får for lite detaljert informasjon og det i liten grad er automatiserte bestillinger. Det mangler kommunikasjon mellom byggeplasser og leverandører av produkter og avfallstjenester om hvordan man kan minimere avfallsmengden, sier seniorrådgiver Pablo Gonzalez i Skanska.

Avfallsfrie byggeplasser skal være lite forsket på. I forskningsprosjektet ConZerW skal det utvikles metoder og modeller som kan analysere materialstrømmer og verdikjeder på en fleksibel måte.

– Dagens praksis er at material- og konstruksjonsvalg tas på basis av enkle kostnadskalkyler, gammel vane og magefølelse, og det tas for stort hensyn til risikoen for forsinkelser, sier Gonzalez.

Stiller få krav til avfallsmengde
Den store utfordringen med avfall er adressert av næringen gjennom "program for innovative anskaffelser" ledet av NHO, i et prosjekt kalt "Avfallsfrie byggeplasser". Elleve aktører har samlet seg og gått i dialog med markedet om utfordringer og muligheter, og planlegger å stille nye krav til avfallsfrie byggeplasser innen 2022.

- Skanska, SINTEF, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning, svarer på oppfordringen fra fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser med prosjektet ConZerW for å utvikle løsninger som kan møte de forventede kravene i 2022. Prosjektet fokuserer i første omgang på avfall fra nybygg, spesielt gips og trevirke, skriver atkørene i meldingen.

– Dette avfallet er krevende å redusere, siden dagens praksis preges av at materialene er billige å kjøpe og enkle å kaste. Det skal utvikles nye, effektive arbeidsmetoder som skal vise at "bruk-og-kast"-mentaliteten ikke er lønnsom, sier Gonzalez.

Avfallsfri byggeproduksjon skal realiseres
– Forskning knyttet til utslipps- og avfallsfrie byggeplasser er i rask utvikling. Industripartnerne påpeker at selv om det trolig allerede eksisterer nye og ressurseffektive løsninger sammenlignet med dagens praksis, blir ikke disse implementert – siden det er vanskelig å måle reduksjonen i klimagassutslipp og kostnader, sier Fufa.

– Vi skal gjøre det enklere å finne fakta om miljøgevinster og kostnadsbesparelser som kan oppnås ved valg av ulike tiltak og konstruksjonsløsninger. I tillegg skal det demonstreres en fullskala løsning i et pilotprosjekt. Resultatene skal kommuniseres til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media, sier Fufa.