Vi trenger en offensiv jernbanesatsing

I løpet av inneværende NTP-periode skal det brukes mange milliarder kroner på utbygging av jernbanenettet, ikke minst gjennom Intercity-satsingen. Det legger til rette for en storstilt utbygging av landets skinnegående trafikk - og det trengs.

Vi trenger en utbedring av landets jernbane-infrastruktur – og det er viktig at det nå settes inn de nødvendige ressurser til å både planlegge og utføre denne jobben på en mest mulig hensiktsmessig måte – og at tempoet som er lagt inn i planene opprettholdes i så stor grad som mulig.

Hvordan vi best og raskest kan bygge ut de ulike Intercitystrekningene er det nå delte meninger om. De siste dagene har det vært stor debatt om Intercity-utbyggingen i etterkant av Bane NORs oversending av faglige innspill rundt jernbanens handlingsprogram gjennom NTP til Jernbanedirektoratet. Bane NOR mener en større del av utbyggingen bør skje i siste del av NTP (2018-2029) slik at noen strekninger ferdigstilles senere enn forutsatt. Den statlige utbyggeren peker på at man ved å spre utbyggingen kan begrense behovet for buss for tog, man får mer jernbane for pengene og man kan bygge smartere. I utgangspunktet er det selvsagt Bane NOR selv som bør kunne bedømme hva som trengs for å kunne gjennomføre en så stor utbygging som det nå planlegges for, som kjenner mulighetene og begrensingene de sitter på i sin organisasjon, og hvilke tjenester de kan benytte seg av og ikke minst hvilke ressurser de ligger an til å få tilført for å se til at intensjonene i NTP følges opp.

Det er liten tvil om at inneværende NTP er meget offensiv og inneholder en rekke utbygginger innen både vei og bane – som vil få stor effekt for landets totale infrastruktur. Aldri tidligere er det lagt opp til en så omfattende utbygging som vi nå ser. Nå er det ikke slik at planene i NTP automatisk gir de nødvendige årlige overføringer over statsbudsjettet som trengs – men de senere årene har man i større grad enn tidligere klart å oppfylle målsetningene som er lagt i transportplanen.

Når Bane NOR nå tar til ordre for en større Intercity-utbygging mot slutten av perioden, er det naturlig at dette blir reagert på fra flere hold. Planleggingen av utbyggingen av flere av disse strekningene, som blant annet Ringeriksbanen, er i full gang og det låter ikke bra når man nå anbefaler utsettelser av denne og flere andre strekninger.

Det er selvsagt meget viktig at man kan bygge så smart og effektivt som mulig – og at man planlegger en utbygging som i minst mulig grad vil føre til et trafikkaos for brukerne av toget. Det er naturligvis umulig å unngå at passasjerene i en viss grad vil bli berørt – en så storstilt utbygging som vi vil være vitne til i årene fremover vil få store konsekvenser. Men det er klart at det også får store konsekvenser om utbyggingene flyttes frem i tid. I årene fremover vil behovet for en kraftig bedret kollektivtrafikk inn og ut av Oslo bli stort. Biltrafikken skal reduseres samtidig som trafikkgrunnlaget vil øke. Dette fordrer et langt bedre togtilbud enn vi ser i dag. Utbyggingen som nå ligger inne i NTP er også noe som i stor grad vil bidra til utviklingen av regionene rundt hovedstaden.

Bane NOR ønsker å sette inn store ressurser i å bygge ut en ny tunnel under Oslo - som vil være avgjørende for hele den kommende utbyggingen. Uten en ny Oslotunnel vil man uansett ikke få den nødvendige effekt av Intercity-utbyggingen. Det er dermed helt riktig at denne prioriteres meget høyt, som Bane NOR ønsker, men samtidig bør man også se til at dette ikke i for stor grad går utover andre deler av utbyggingen.

Det er nå viktig at Bane NOR tilføres de nødvendige ressurser slik at man i så stor grad som mulig kan følge planene det er lagt opp til via NTP, og som er vedtatt i Stortinget. Her har samferdselsministeren selvsagt en viktig jobb foran seg med å legge til rette for at Bane NOR og deres organisasjon får verktøyene de trenger og bør ha for å kunne gjennomføre tidens togsatsing i Norge. Vi regner med at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ikke ønsker en utsettelse utover det som er praktisk mulig å få til – han har tidligere gått høyt ut på banen med planene som gjelder i NTP.

Det er kapasitet i anleggsnæringen, men det er selvsagt viktig at dette planlegges skikkelig og at man legger til rette for en oppbygging av den nødvendige kompetansen blant næringens aktører – og at man er sikret forutsigbare rammer.

Vi trenger et bedre togtilbud om vi skal få til et ønsket kollektivløft på Østlandet – både når det gjelde regularitet og antall avganger - og ikke minst med tanke på reisetid. I dag oppleves ikke tilbudet som godt nok – og vi må nå få på plass planer som siker en forutsigbar og effektiv utbygging.