Vi skal tørre å bygge det som landet trenger!

Veinettet er vår viktigste infrastruktur, og effektive, sikre og miljøvennlige veier er helt avgjørende for næringslivets konkurranseevne og innbyggernes behov og krav til mobilitet. Derfor har vi i gode tider ivret for større realinvesteringer i fremtidig verdiskapning, gjerne som "import av veier".

Per Sandberg

1. nestformann Fremskrittspartiet.
Leder av Stortingets Transport og Kommunikasjonskomite.

Andre gjestekommentatorer

Peder B. Backe, BackeGruppen
Terje Nøstdal, Belief
Ketil Lyng, BNL
Steinar Gullvåg, Stortinget (A)
Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret
Geir M. Aarstad, Skanska
Terje R. Venold, Veidekke
Øyvind Helleraker, Stortinget (H)
På Egil Rønn, AF
Jon Sandnes, EBA
Gunnar Kvassheim, Stortinget (V)
Liv Kari Hansteen, RIF
Martin Mæland, OBOS
Øyvind Kvaal

Og derfor vil vi i dårlige tider også investere i fremtiden, med positive tilleggseffekter på sysselsettingen innenlands. Dette skrev jeg om i februar på disse sider, da vi la frem et forslag til tiltakspakke som ville monnet langt ut over den lille sysselsettingseffekten SSB nå har tilkjent regjeringens pakke.

Det er for et land med Norges ressurser ikke nødvendig at norske veier er blant de dårligste i hele Europa - enten tidene er gode eller dårlige.

Norge hadde per 1. januar 2008 bare 239 kilometer med motorvei, mens vårt naboland Sverige har nesten ti ganger så mye. Jeg registrerer at det nå bygges motorveier på kryss og tvers av hele Europa, og i et land som Romania skal det for eksempel i perioden 2007-2013 bygges 1798 km med motorvei og 507 km med ekspressvei. Polen offentliggjorde i juli 2007 at det skal bygges 1145 kilometer motorvei og 2817 kilometer ekspressvei i landet.

I denne situasjonen presterer man å la debatten i Norge handle om et høyhastighetsnett på jernbane, hvor den ene utredningen slår den andre i hjel hva konklusjoner om egnethet og lønnsomhet angår. Hundretalls milliarder skal formodentlig kanaliseres inn i et nytt transportnett som skal erstatte vårt fra før velfungerende flyrutenett. Milliarder som vil skyve det veinettet som gir landet den mobilitet vi trenger langt ut i det blå.

Vi ønsker også å bygge et høyhastighetsnett. Et motorveistamnett mellom de største byene i Norge, med tilknytninger til det svenske stamnettet. Lengden på dette motorveinettet vil være på ca. 2 500 km, hvorav bare 239 km er ferdigstilt per idag.

Tar vi utgangspunkt i Statens vegvesens stamvegutredninger fra oktober 2006 med senere oppdateringer skulle nedenstående veistrekninger kunne realiseres som motorvei. Motorveinett må handle om mer enn årsdøgnstrafikk; det skal bygges fremkommelighet og effektiv logistikk og kommunikasjon.

• E18 Riksgrensen/Ørje-Oslo-Kristiansand
• E6 Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer
• E39 Kristiansand-Stavanger
• E16 Sandvika-Hønefoss
• Rv 4 Oslo-Mjøsbrua
• Rv 2 Riksgrensen/Magnor-Kongsvinger-Kløfta
• E39 Haljem-Os-Bergen-Knarvik
• E6-E18 Moss E6 - Horten E18
• Rv 25/ Rv 3 Hamar-Elverum
• Rv 35 Hokksund-Hønefoss-Gardermoen
• E134 Drammen-Kongsberg-Notodden
• Rv 36 Porsgrunn(fra E18) - Skien - Seljord(til E134) eller rv 36/ Rv360 Porsgrunn (fra E18) - Skien - Notodden (til E134)
• E134 Notodden-Haugesund
• E39 Stavanger-Haugesund

FrPs forslag til motorveistamnett er ryggraden i partiets infrastruktursatsing som vil bli utførlig og detaljert redegjort for i vårt forslag til NTP 2010-2019 om et par uker. Dette er å tørre å tenke nytt og annerledes, dette er å fornye Norge med effektive, sikre og miljøvennlige transportnett.