Vi mister kontrollen med gassen

Vi er i ferd med å miste kontrollen med gassrikdommen utenfor norskekysten, sier fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal.

Han viser til at et flertall i energi- og miljøkomiteen på Stortinget har vedtatt å sende norsk rikgass direkte ut av landet. Det er første gang noe slikt skjer. Det skal skje gjennom en gassrørledning fra Statfjord til Storbritannia (Tampen link). Lederen av energi- og miljøkomiteen, Bror Yngve Rahm (KrF), mener en direkte eksport av gassen var eneste mulige løsning i dette tilfellet. Sju fylkesordførere langs kysten fra Rogaland til Nordland har startet noe som kan ligne et kystopprør mot sentrale myndigheters måte å disponere gassen på. De krever gassen ilandført i Norge, men blir ikke hørt. Jon Aasen viser til at gassrøret til Storbritannia vil få en dimensjon som er dobbelt så stor som Statfjord senfase har behov for, og at det åpenbart er lagt føringer for at andre gassfelt skal knyttes på. Gassen fra felt som Idun, Skarv, Onyx, Victoria og Lavrans kan gå samme veien direkte til utlandet. Døv og blind Vi har andre forventninger til oljen og gassen enn bare at det skal strømme penger inn i statskassen. Det må skapes muligheter for virksomhet langs kysten til å skape industri og arbeidsplasser. For gassens vedkommende handler det om å skape infrastruktur, og når gassrørledningene fører direkte ut av landet legger det føringer for hvor virksomheten skal skapes 100 år fram i tid, sier Aasen. Han sammenligner gassrørledninger med veibygging. Uten veier er det umulig å skape virksomhet. En må være både døv og blind dersom en ikke ser denne sammenhengen, sier Aasen. Regjeringen bryr seg ikke. Gassco ivaretar ikke samfunnsinteressene, men er bare opptatt av at gassen skal sendes billigst mulig til Europa. Dessverre er det oljeselskapene som har styringen av norsk gasspolitikk, mens den norske stat stort sett sitter på gjerdet og ser på. Jeg registrerer også at det er større interesse for forvaltningen av oljefondet enn det er for å forvalte infrastrukturen for gass på en tjenlig måte de kommende hundre år, sier en frustrert Aasen. Sponser Storbritannia Det er Høyres, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis medlemmer i energi- og miljøkomiteen som har samlet seg for Tampen link, som innebærer at vi for første gang sender rikgass direkte ut av Norge. Mindretallet peker på at regjeringens forslag om å transportere rikgass direkte fra feltet til St. Fergus i Storbritannia, bryter med tidligere praksis og reduserer muligheten for verdiskaping i Norge. Mindretallet mener også at Norge i praksis «sponser» en rørledning som tar verdifull rikgass bort fra norsk industri og inn i britisk industri. Ber om melding Komitéleder Bror Yngve Rahm sier til NTB at det ikke er sikkert det ville ha blitt noen gassløsning for Statfjord senfase-prosjektet i det hele tatt, om ikke Tampen link ble valgt. Han viser til at Kårstø-rørledningen ikke har nødvendig kapasitet, og at en ny løsning for ilandføring til Kårstø blir vurdert som ulønnsom. I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen har et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gått inn for at Stortinget skal be Regjeringen utarbeide en stortingsmelding der det legges opp til en helhetlig gjennomgang av norsk gassinfrastruktur og norsk gassforvaltning, og at transportløsninger som ivaretar norske samfunnsinteresser, skal tillegges betydelig vekt.