Slik vil det se ut ved tunnelinnslaget på Kvitsøy på Rogfast. Illustrasjon: Statens vegvesen / Norconsult

VG: Fylkesopprør kan stoppe Rogfast

Rogaland vil ikke lenger stille lånegaranti for Rogfast-utbyggingen, og hele prosjektet kan nå stå i fare.

Det skriver VG i en artikkel på sine nettsider.

– Planen nå er å lyse ut neste kontrakt 1. mai. Blir ikke garantispørsmålet avklart innen den tid, blir det forsinkelser og mulig stopp i fremdriften, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen til avisen.

Kontrakter for 450 millioner kroner i 2018 må nå vente, og man frykter, ifølge artikkelen, permitteringer i prosjektadministrasjonen.

Den planlagte Rogfast-tunnelen mellom Stavanger- og Haugesund-området skal med sine mer enn 26 kilometer bli verdens lengste undersjøiske tunnel. Den krysser Boknafjorden med en dybde ned til 390 meter under havet.

Den prosjekterte tunnelen er kalkulert til om lag 16 milliarder kroner, og for at det kan inngås kontrakter, trengs det lånegaranti for denne summen. Rogaland fylkesting vedtok i 2015 å garantere, men har fått kalde føtter, skriver VG. Og de får full støtte fra naboen i sør, Vest-Agder.

De mener begge at staten må ta ansvar for lånegarantier til riksveibygging – og ikke lenger basere seg på fylkenes garantier.

Ingen fergenekt

Årsakene er flere, skriver VG:

I Rogaland har fylkeskommunen allerede garantert for et annet gigantprosjekt, den undersjøiske tunnelen Ryfast, fra Stavanger til indre Ryfylke. Den åpnes neste år til en pris på omtrent 10 milliarder kroner.

For det andre har salget av elbiler eksplodert i Norge, blant annet fordi de ikke betaler bomavgift. Men det mest prinsipielle problemet er at fylket neppe kan nekte konkurrerende private ferger å trafikkere strekningene hvis de vil, og fritt benytte seg av de gamle fergekaiene.

Norges EØS-forpliktelser vil høyst sannsynlig forhindre en slik konsesjonsnekt.

– Det vi har gjort, er å løfte frem problemstillingen om hvorvidt fylkeskommunene skal ha et slikt garantiansvar når vi ikke kan bestemme rammene. Hittil har vår garanti vært sett på som en formalitet, vår garanti bidrar til lave lånekostnader, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Forpliktelser

Hun peker på at de allerede har store forpliktelser, som påvirker totale lånerammer og lånekostnader.

– Riktignok er dette et sterkt ønsket prosjekt for Rogaland, og det vet staten godt, men vi har villet vente med å signere en garanti til vi har full klarhet i statens ansvar. I tilfelle svikt i økonomien som medfører økte bompenger, er det rimelig at fylkeskommunen skal ha et så stort ansvar? Også våre naboer i sør, Vest-Agder, har tatt opp det samme i forbindelse med sin utbygging av E39, sier hun.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til VG at han forventer at Rogaland gjør som de har vedtatt.

– Det har vært bred enighet og ønske fra Rogaland om å bygge Rogfast. Premissene for prosjektet har vært kjent over lang tid, og vi forventer at Rogaland står ved sine tidligere vedtak. Rogaland fylke har hele tiden visst at de skulle stille garanti for deler av prosjektet. Dette har de bekreftet gjennom vedtak tidligere, og de har i media etterlyst god fremdrift i prosjektet. Det er ingen forutsetninger som er endret fra statens side. Vi har derimot gått inn med langt mer statlige midler enn det tidligere regjeringer har lagt til grunn, både gjennom bevilgninger og ved å redusere fylkes risiko ved uforutsette kostnadsøkninger. Det er utvilsomt til fordel for Rogaland fylkeskommune, sier ministeren.