Finnsåstunnelen på Årdalstangen er en av tunnelene som skal oppgraderes. Foto: Google Maps

Vestland fylkeskommune avlyser konkurransen om tunneloppgraderinger i Årdal

- Uklart konkurransegrunnlag, utfordringer knytt til tilstrekkelig deponikapasitet og nye opplysninger om skredfare, er blant momentene som gjør at Vestland fylkeskommune må utlyse oppgraderinga av de tre tunnelene på fv. 53 på nytt, skriver fylkeskommunen i en pressemelding tirsdag.

Oppgraderinga av Steiggje-, Finnsås- og Kolnostunnelen ble planlagt, prosjektert og lyst ut i regi av Statens vegvesen, med anbudsfrist i desember 2019. I forbindelse med overføringen av administrasjonen av fylkesveier overtok Vestland fylkeskommune prosjektet ved nyttår.

Entreprenørfirmaet Bertelsen og Garpestad hadde det laveste tilbudet, men ble forkasta på grunn av manglende kvalifisering, og tilbyder nummer to, Flage Maskin AS, ble innstilt.

Dette vedtaket ble klaga inn til retten, og retten krevde at fylkeskommunen gjorde en ny kvalifiseringsvurdering. Resultatet ble at Bertelsen og Garpestad ble sett på som kvalifisert, og for å ha tilstrekkelig erfaring med rehabilitering av tunneler åpne for trafikk.
Flage Maskin AS klaget på dette vedtaket, og utfra denne klagen har fylkeskommunen gått gjennom kvalifikasjonskravet på nytt.

- Konklusjonen er at det er bort imot umulig å ta stilling til hva som eventuelt skal tolkes inn i retten sin formulering av kvalifikasjonskrav dersom "rehabilitering av tunneler som er åpne for trafikk", ikke kan sees som overordnet de andre aktivitetene som er listet opp; sprenging/strossing, grøftearbeid og vann-/frostsikring, skriver fylkeskommunen i meldingen.

– På bakgrunn av dette mener vi at vi reelt sett ikke har grunnlag til å vurdere om en leverandør har tilstrekkelig erfaring, dersom en legg retten sin tolking til grunn, og vi ser at konkurransegrunnlaget må være uklart. Kvalifikasjonskrav er en helt sentral del av en konkurranse, og usikkerhet rundt tolking og lovligheten av kravet, gir Vestland fylkeskommune en saklig grunn til å avlyse konkurransen, sier Eivind Yttri, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Vestland fylkeskommune i meldingen. Det er denne seksjonen som har ansvar for tunneloppgradering i hele Vestland.

Det har i tillegg til uklarhet knyttet til kvalifikasjonskrav, dukket opp nye utfordringer knyttet til deponi, og rasfare i det planlagte deponi- og riggområdet. Fylkeskommunen mener disse utfordringene vil medføre en stor risiko for oppdragsgiver i gjennomføringen av kontrakten.

Masseberegninger utført av Vestland fylkeskommune viser at det vil være behov for å deponere 35.000 kubikkmeter tunnelstein, men at man per i dag kun har tilgang til deponi som rommer 5.000 kubikkmeter.

Det ene deponiområdet ved Finnsåstunnelen krever dispensasjon fra reguleringsplanen.

­– Om vi skulle få dispensasjon fra reguleringsplanen til å ta i bruk dette deponiet, vil vi fremdeles mangle betydelige areal til massedeponering, sier Yttri, og legget til at en eventuell økning i deponigrad vil føre til en helt annen grad av utnytting enn det som er skildret i reguleringsplanen.

– Det vil kreve reguleringsendring, og ny avtale med grunneier. Tidshorisonten på et slikt arbeid vil væra åtte måneder eller mer. Det blir vanskelig å legge en slik utsetting på entreprenør, sier han.

På vårparten i år varsla Årdal kommune om at området som er aktuelt for deponi ligger i aktsomhetsområde for stein-, snø-, jord- og flomskred, og derfor ble det bestilt en skredfarevurdering av massedeponi med Finnsåstunnelen.

- Det viste seg at slike undersøkinger allerede var utført i planfasen, to rapporter var utarbeidet, en for deponi og en annen for riggområde. Opplysningene i disse rapportene har ikke vært gjort tilgjengelig for Vestland fylkeskommune, heter det i meldingen.

Risikovurderingen og trygghetsanalysen i reguleringsplanen sier heller ikke noe om fare for ferdsel i deponiområdet, til tross for at i vurderingene i skredfareplanen er at det ikke kan være arbeid i området uten at det blir iverksatt tiltak. Siden denne problematikken ikke er nevnt i konkurransegrunnlaget, har tilbyderne heller ikke hatt mulighet til å ta hensyn til dette når de har prisa tilbudene sine, heter det i meldingen.

– Anbefalingene i rapporten betyr at prosjektet kan bli nødt til å legge føringer for bruken av størstedelen av massedeponiet, sier Yttri.

For å kunne ta i bruk deponiområdet må det gjennomføres ytterligere vurderinger av permanente tiltak som gjør at entreprenøren kan arbeide uforstyrret og trygt, uavhengig av vær og vind.

– Disse vurderingene er så omfattende at de krever ekstra tid, kanskje opp mot ett år. Vi må følge lover og regler, og sikkerheten til de som arbeider på anlegget vil til enhver tid være viktigst for oss, sier Yttri.

- Månedene som har gått med til klage og rettsprosess, og de nye risikomomenta og reguleringsendringene som nå har kommet på toppen av dette, betyr at forsinkelsene utgjør en vesentlig endring av konkurransen, og kan påvirke konkurransedeltakinga. Konklusjonen er at konkurransen må avlyses, og prosjektet lyses ut på nytt når problematikken med deponi og rasfare er avklart, sier han.