Vest Tank-ledelsen håper på frifinnelse

De tre mennene som er dømt til fengsel etter eksplosjonen i Vest Tank i Sløvåg i Sogn og Fjordane, håper på frifinnelse når saken behandles i Gulating lagmannsrett fra mandag.

Fakta om Vest Tank-saken

*Mandag 14. februar starter ankesaken etter eksplosjonen ved Vest Tank i Sløvåg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Det er satt av to måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen.

*På tiltalebenken sitter daglig leder Jostein Berland, eier og styreleder Trond Emblem og rådgiver Karl-Jan Erstad.

*De to lederne ble i Nordhordland tingrett dømt til et og et halvt års fengsel hver. Rådgiveren fikk 45 dager betinget fengsel.

*Bakgrunnen for saken var eksplosjonen ved to tanker ved anlegget 24. mai 2007. Eksplosjonen forårsaket store materielle skader, og noen av dem som arbeidet på anlegget ble skadd. I ettertid fikk befolkningen i området rundt Sløvåg store helseplager i form av kvalme, hodepine, irritasjon på hud og øyne og annet.

*Det var avfall fra rensing av såkalt coker gasoline, bensin med lavt oktantall, i tankene som eksploderte. Vest Tank hadde mottatt og renset seks skipslaster coker gasoline. Anlegget hadde også mottatt avfall fra slik rensing foretatt på skipet Probo Emu i internasjonalt farvann.

*Lederne ble dømt fordi Vest Tank ikke hadde tillatelse til å rense bensin. Retten fant at Berland hadde handlet med forsett ut fra profittmotiv. Styreleder Emblem ble dømt fordi han ikke hadde kontrollert at Vest Tank holdt seg innenfor gitte tillatelser.

I Nordhordland tingrett ble eier og styreleder Trond Emblem (51) og daglig leder Jostein Berland (61) dømt til halvannet års ubetinget fengsel for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og andre bestemmelser. Den tredje tiltalte, rådgiver Karl-Jan Erstad (52) ble dømt til 45 dager betinget fengsel.

Dommen mot daglig leder og styreleder er en av de strengeste dommene for miljøkriminalitet som er avsagt her i landet.

– Nye opplysninger
– Vi går for full frifinnelse, det er ingen forandring fra det som var vår påstand i tingretten, sier advokat Per Magne Kristiansen. Han forsvarer Trond Emblem.

Kristiansen sier at det er kommet til nye opplysninger om hva som var om bord på Trafigura-skipene som leverte lastene i Sløvåg, uten at han vil gå i detalj om det.

Advokat Torbjørn Kolås, som forsvarer Karl-Jan Erstad, sier til avisen Firda at det er kommet en tilleggsrapport fra konsulentselskapet Gexcon som styrker forsvarets teori om at det brannfarlige stoffet MTBE var tilført bensinlastene på skipene som leverte såkalt coker gasoline i Sløvåg. I så fall ble ikke Vest Tank informert om dette.

Forsvaret hevdet også i tingretten at MTBE kunne være årsak til eksplosjonen. Tingretten, som var forsterket med to sakkyndige dommere, avviste dette. Den nye rapporten er lagt fram etter at tingrettsdommen falt.

Farlige skip

De to tankene som eksploderte på Vest Tanks anlegg i Sløvåg 24. mai 2007, inneholdt avfall fra rensing av skitten bensin – coker gasoline – levert av seks skip fra selskapet Trafigura. Trafigura betalte 3-3,5 millioner kroner for å få renset hver av de seks skipslastene.

Vest Tank mottok også avfall fra slik rensing utført om bord på skipet Probo Emu.

Ingen personer mistet livet i eksplosjonen, men mange var i livsfare. I lang tid etterpå har utslipp fra eksplosjonen ført til helseplager for folk i området.

Økokrim tiltalte ledelsen ved Vest Tank for ulovlig mottak både av avfall fra Probo Emu og for ulovlig rensing av coker gasoline.

Emblem og Berland ble dømt etter forurensningsloven for å ha drevet rensing av bensin som Vest Tank ikke hadde tillatelse til. De ble frifunnet for å ha mottatt Probo Emu-avfallet. Dette mottaket var innenfor de tillatelsene anlegget hadde, ifølge dommen. Retten slo fast at Erstad hadde en langt mindre rolle ved Vest Tank. Derfor fikk han en kort betinget dom.

Skyldig
Alle de tre dømte anket dommen. Økokrim har også anket:

– Vi har anket noen poster der de ble frifunnet, og over straffeutmålingen, sier politiadvokat Tarjei Istad. Sammen med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland er han aktor i saken. Den viktigste posten som er anket, er mottaket av avfall fra Probo Emu.

Tiltalen i lagmannsretten er den samme som i tingretten med unntak av to poster som gjaldt forsikringsbedrageri. Her ble Emblem funnet skyldig. Gulating lagmannsrett avviste anken over disse postene, og Høyesterett ga lagmannsretten medhold. Denne delen av dommen er rettskraftig. Selv om Emblem skulle bli frifunnet for de andre postene, vil han få straff for dette forholdet. Tingretten skriver at dette kvalifiserer til en lengre ubetinget fengselsstraff.

Emblem har også tapt en sivil erstatningssak mot den nye eieren av Vest Tank, Alexela Sløvåg, og skylder 114 millioner kroner.